Pakanpaide new logo
การ ขอรับ เงิน ครบ กำ หนด สัญญา ประกันชีวิต

การ ขอรับ เงิน ครบ กำ หนด สัญญา ประกันชีวิต เป็นการที่เราจะดำเนินการ ในการทำเรื่องเพื่อขอรับเงินคืน จากการครบกำหนดตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยจะใช้ระยะเวลาดำเนินการโดยประมาณ ภายใน 3 วันทำการ เริ่มต้นจากการที่บริษัทจะแจ้งผลให้ทราบก่อน ทางไปรษณีย์ โดยไปรษณีย์อาจใช้เวลาทั้งหมด ในการนำส่งเอกสาร 2 – 3 วัน หลังจากนั้นทางบริษัทจะจ่ายเงินครบกำหนดสัญญาให้กับผู้เอาประกันภัย หรือ การ ขอรับ เงิน ครบ กำ หนด สัญญา ประกันชีวิต ตามข้อกำหนดการจ่ายผลประโยชน์ถูกระบุในกรมธรรม์นั่นเอง เมื่อกรมธรรม์ครบกำหนดสัญญา ในขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเรียบร้อยแล้ว บริษัทก็จะทำการหักหนี้สินผูกพันกรมธรรม์ประกันภัยที่ค้างชำระไว้ ( ถ้ามี ) ออกไปก่อน โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยประมาณ 30 วัน ก่อนครบกำหนดสัญญาทางไปรษณีย์นั่นเอง โดยปกติ การ ขอรับ เงิน ครบ กำ หนด สัญญา ประกันชีวิต บริษัทจะจ่ายเงินครบกำหนดสัญญา ตามกรมธรรม์ประกันภัยเป็นเช็ค ลงวันที่ครบกำหนดสัญญา แต่หากลูกค้ามีความประสงค์ ที่จะขอรับเงินครบกำหนดสัญญา ตามกรมธรรม์ผ่านบัญชีธนาคาร แทนการจ่ายด้วยเช็ค ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน โดยต้องใช้เอกสารต่าง ๆ ในการแจ้งความประสงค์

การ ขอรับ เงิน ครบ กำ หนด สัญญา ประกันชีวิต รวม 7 ขั้นตอนการขอรับเงินครบกำหนดสัญญา สำหรับผู้ทำประกัน

การ ขอรับ เงิน ครบ กำ หนด สัญญา ประกันชีวิต หลังจากที่ครบกำหนดของระยะเวลา ในสัญญาเรียบร้อยแล้ว สิทธิของผู้เอาประกันภัย คือ การได้รับเงินประกันพร้อมดอกเบี้ยตามข้อกำหนดในวงเงินสัญญานั่นเอง ทั้งนี้จะได้เท่าไหร่ ก็ขึ้นอยู่กับข้อตกลงหรือว่าข้อกำหนด ของแต่ละคนที่ได้ทำไว้ สำหรับผู้ที่เพิ่งเคยทำประกันเป็นครั้งแรก อาจไม่แน่ใจ หรือกังวลใจว่า ตนเองจะต้องทำอย่างไรเพื่อ การ ขอรับ เงิน ครบ กำ หนด สัญญา ประกันชีวิต เราจึงได้รวบรวมขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้

 1. ตรวจสอบสัญญาให้ละเอียดอีก
  ขั้นตอนแรกของการขอรับเงินครบกำหนดสัญญา ต้องตรวจสอบกรมธรรม์ของเราว่า เงื่อนระยะเวลานั้นครบกำหนดแล้วหรือยัง มีการค้างประกันหรือไม่ เพราะอาจทำให้ เมื่อเราไปขอรับเงินครบกำหนดสัญญา อาจเกิดปัญหาเกี่ยวกับยังไม่ได้รับเงินได้ ดังนั้นควรตรวจสอบให้ถี่ถ้วน ก่อนไปทำประกันจะดีที่สุด
 2. ใครคือผู้รับประโยชน์
  หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากสัญญาประกันภัยนั้น โดยปกติแล้ว จะเป็นตัวผู้เอาประกันภัย หรือคนในครอบครัว ฉะนั้นต้องตรวจสอบให้ดี
  • เรา คือผู้รับประโยชน์ในสัญญาประกันหรือไม่ ถ้าไม่ใช่ จะไม่สามารถขอรับเงินได้
  • เราอาจเป็นผู้รับประโยชน์ในฐานะของ ผู้เอาประกันภัย แบบนี้ทำได้ทันที หากตัวเราอยู่ในฐานะของผู้รับประโยชน์จากสัญญา มีการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ต้องเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ให้เรียบร้อย
 3. เตรียมเอกสารให้ครบ
  เพื่อการขอรับเงินครบกำหนดสัญญา โดยต้องใช้เอกสารดังนี้คือ
  • ตัวกรมธรรม์ หรือหากทำใบกรมธรรม์หาย สามารถใช้ใบแจ้งความเข้าแทนได้
  • บัตรประจำตัวประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุบัตร
  • ใบรับเบี้ยประกันงวดสุดท้าย ( จำเป็น )
 4. สอบถามตัวแทนประกัน
  โทรสอบถามกับทางตัวแทนถึงแนวทาง ในการ การ ขอรับ เงิน ครบ กำ หนด สัญญา ประกันชีวิต โดยปกติแล้วถ้าตัวแทนยังคงทำหน้าที่อยู่ ก็จะได้รับข้อดูแลส่วนนี้อย่างแน่นอน ในกรณีที่ตัวแทนไม่ได้ทำงานประกันต่อแล้ว อาจเลือกที่จะโทรเข้าไปสอบถามข้อมูล จากบริษัทประกันภัยแทนได้ ดังนั้นคุณจะได้รับความสะดวกสบาย จากการดูแลของบริษัทประกันอย่างแน่นอน
 5. ตรวจสอบสำนักงาน หรือสถานที่ ที่ใกล้เคียง
  เพื่อการขอยื่นเอกสาร คุณสามารถตรวจสอบสถานที่ หรือสำนักงานผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยการใช้แอปพลิเคชันก็ได้ ในการตรวจสอบหาที่ตั้งของสถานที่สำนักงานประกัน เลือกสถานที่ที่ใกล้กับตัวมากที่สุด เพื่อที่ว่าคุณจะได้รับการอำนวยความสะดวก ในการดำเนินการด้านเอกสารต่าง ๆ อีกด้วย
 6. หากเกิดกรณีที่ไม่ได้มายื่นด้วยตนเอง
  สามารถใช้ตัวแทนในการเข้ามาดำเนินการแทนได้ โดยเอกสารที่ต้องจัดเตรียมมานั้น ประกอบไปด้วย
  • กรมธรรม์ หรือรายงานประจำวันรับแจ้งความกรมธรรม์สูญหาย
  • หนังสือมอบฉันทะ
  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกัน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  • บัตรประจำตัวประชาชน ของผู้รับมอบฉันทะ
  • ใบรับเงินเบี้ยประกันงวดสุดท้าย
  • สัญญาเงินกู้ตามกรมธรรม์ ( ถ้ามี )
 7. พิจารณาการทำประกันต่อ หากเห็นว่าเหมาะสม
  ขั้นตอนสุดท้าย สำหรับการขอรับเงินครบกำหนดสัญญา คือ ลองคำนวณนับช่วงอายุตัวคุณในตอนนี้ไปยังอนาคต ว่ามีความจำเป็นที่จะต้องทำประกันต่อหรือไม่ เหมือนเป็นการคุ้มครองความปลอดภัยในอนาคตของตนเอง หากไม่ลำบากในการใช้ชีวิตมากนัก หรือยังไม่มีรายจ่ายมากเกินไป การเลือกทำประกันชีวิตต่อเนื่อง น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดี 

การ ขอรับ เงิน ครบ กำ หนด สัญญา ประกันชีวิต เคลียร์ชัดเรื่องเงินคืน ของประกันชีวิต

การ ขอรับ เงิน ครบ กำ หนด สัญญา ประกันชีวิต คำว่า เงิน ในประกันชีวิตทำหน้าที่ต่างกันไป แต่คนทำประกันชีวิตควรรู้ไว้ เพราะมีแต่ได้ประโยชน์ทั้งนั้น มีเงินในส่วนไหนควรรู้บ้าง ดังนี้

 • เงินคืนตามกรมธรรม์

เป็นเงินที่บริษัทประกัน จะจ่ายคืนให้กับผู้เอาประกัน ตามเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์ เช่น เงินคืนตามกรมธรรม์รายปี ส่วนจำนวนที่จะได้รับคืน จะถูกระบุในรูปแบบของเปอร์เซ็นต์

 • เงินปันผล

เป็นเงินที่เกิดจากผลตอบแทน ที่บริษัทประกันนำเงินไปลงทุนในกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ เงินปันผลจะได้มากน้อยเพียงใด ก็จะขึ้นอยู่กับผลประกอบการในปีนั้น ๆ ไม่ได้มีข้อกำหนดตายตัว เหมือนกับเงินคืนตามกรมธรรม์

 • เงินครบกำหนดสัญญา

คือ เงินก้อนที่มีมูลค่าตามกรมธรรม์ที่ระบุไว้ ไม่รวมกับเงินคืนตามสัญญา และ เงินปันผลรายปี ที่ได้รับ ( หากรวมเงินคืนทั้งหมดในกรณีมีชีวิตอยู่ จะใช้คำว่ารวมเงินคืนตลอดอายุสัญญา ) โดย การ ขอรับ เงิน ครบ กำ หนด สัญญา ประกันชีวิต จะได้คืนเมื่อผู้เอาประกันมีอายุครบตามกำหนดสัญญา จ่ายเบี้ยประกันครบตามกำหนด และ ไม่มีการเวนคืนกรมธรรม์ระหว่างสัญญา

 • เงินผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต

หากผู้เอาประกัน เสียชีวิต ระหว่างที่ประกันยังให้ความคุ้มครองชีวิตอยู่นั้น บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ ในจำนวนที่กำหนดไว้ตามเงื่อนไข ให้กับผู้รับประโยชน์ตามรายชื่อ และ สัดส่วนที่ผู้เอาประกันระบุเอาไว้ 

การ ขอรับ เงิน ครบ กำ หนด สัญญา ประกันชีวิต มีเอกสาร ขั้นตอน และ วิธีเลือกรับเงินคืนได้อย่างไรบ้าง

การ ขอรับ เงิน ครบ กำ หนด สัญญา ประกันชีวิต มีเอกสารประกอบการจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ครบสัญญา ได้แก่ 

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ( หน้า หลัง ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • รูปถ่ายหน้าตรงถ่ายคู่กับบัตรประชาชน หรือ รูปถ่ายหน้าตรงที่เป็นปัจจุบัน

โดยมีขั้นตอน และ ระยะเวลาการดำเนินงานใน การ ขอรับ เงิน ครบ กำ หนด สัญญา ประกันชีวิต ดังนี้

 • รับ และ ตรวจสอบเอกสาร
 • ดำเนินการจัดทำเงินผลประโยชน์ ตามกรมธรรม์ครบสัญญา
 • นำส่งจดหมายพร้อมเช็คผลประโยชน์ ตามกรมธรรม์ครบสัญญา

ภายในระยะเวลาดำเนินการ 15 วัน นับตั้งแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยครบกำหนด หรือวันที่บริษัทต้องจ่าย ( แล้วแต่กรณี )

การ ขอรับ เงิน ครบ กำ หนด สัญญา ประกันชีวิต อัปเดตล่าสุดในปี 2022 ที่ได้รวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่ผู้เอาประกันควรรู้มาไว้ให้ศึกษา โดยจะใช้ระยะเวลาดำเนินการโดยประมาณ ภายใน 3 วันทำการ เริ่มต้นจากการที่บริษัทจะแจ้งผลให้ทราบก่อน ทางไปรษณีย์ โดยไปรษณีย์อาจใช้เวลาทั้งหมด ในการนำส่งเอกสาร 2 – 3 วัน หลังจากนั้นทางบริษัทจะจ่ายเงินครบกำหนดสัญญาให้กับผู้เอาประกันภัย ทั้งนี้ การ ขอรับ เงิน ครบ กำ หนด สัญญา ประกันชีวิต ต้องแจ้งล่วงหน้า 30 วัน โดยประมาณ สามารถแจ้งความประสงค์ต่อบริษัทได้ว่าต้องการ ในรูปแบบเช็ค หรือผ่านบัญชีธนาคาร โดยต้องมีการตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียดถี่ถ้วนให้เรียบร้อย มีการตรวจเช็กสถานที่ หรือสำนักงานในการดำเนินเรื่อง หรือสอบถามผ่านตัวแทนที่ดูแลอยู่ ให้ช่วยอำนวยความสะดวกให้ได้ และ เมื่อการดำเนินเรื่องสิ้นสุดลง คุณสามารถลองคำนวณนับช่วงอายุคุณในตอนนี้ไปยังอนาคต ว่ามีความจำเป็นที่จะต้องทำประกันต่อหรือไม่ เพราะการทำประกันต่อก็สามารถทำให้คุณอุ่นใจได้เสมอ เสมือนเป็นการคุ้มครองความปลอดภัยในอนาคตของตัวคุณเอง หากไม่ลำบากในการใช้ชีวิตมากนัก หรือยังไม่มีรายจ่ายมากเกินไป การเลือกทำประกันชีวิตต่อเนื่อง น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในการคุ้มครองชีวิต