จรรยาบรรณ ประกันชีวิต ความสำคัญต่อเศรษฐกิจ และ สังคม

จรรยาบรรณ ประกันชีวิต

ประกันชีวิต ถือเป็นประกันที่มีบทบาทสำคัญยิ่ง ต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ และ สังคมของประเทศชาติ ทั้งในด้านการสร้างหลักประกันความมั่นคงของครอบครัวผู้เอาประกัน การระดมเงินออมเพื่อพัฒนาประเทศ จนเกิดการลงทุน และ การจ้างแรงงาน เพิ่มขึ้นเป็นต้น ธุรกิจประกันชีวิต จึงมีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และ สังคมเป็นอย่างมาก เพื่อเป็นการพัฒนาธุรกิจประกันชีวิต ให้เจริญเติบโตแล้วนั้น ตัวแทนจะต้องช่วยกันสร้างภาพพจน์ และ ทัศนคติที่ดี เพื่อให้ประชาชนทั่วไปยอมรับ และ เชื่อมั่นในธุรกิจด้วยการตระหนักใน จรรยาบรรณ ประกันชีวิต หน้าที่ และ ความรับผิดชอบของตัวแทน เพราะตัวแทนคือคนกลางระหว่างประชาชนทั่วไป หรือ ผู้เอาประกันกับบริษัท www.pakanpaide.com

จรรยาบรรณ และ ศีลธรรมของตัวแทนประกันชีวิต 10 ข้อ

1. มีความซื่อสัตย์ต่อผู้เอาประกันภัย บริษัท และ เพื่อนร่วมอาชีพ

2. ให้บริการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ และ ชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัยทราบถึงสิทธิ และ หน้าที่ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย

3. รักษาความลับอันไม่ควรเปิดเผยของผู้เอาประกันภัย และ ของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

4. เปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกันภัยในส่วน ที่เป็นสาระสำคัญ เพื่อการพิจารณารับประกัน หรือ เพื่อความสมบูรณ์แห่ง กรมธรรม์

5. ไม่เสนอแนะ ผู้ขอเอาประกันภัยทำประกันภัยเกินความสามารถในการชำระเบี้ยประกันภัย หรือ เสนอขายนอกเหนือ เงื่อนไข แห่งกรมธรรม์

6. ไม่ลด หรือ เสนอที่จะลดค่าบำเหน็จ เพื่อเป็นการจูงใจให้เอาประกันภัย

7. ไม่แนะนำให้ผู้เอาประกันภัย สละกรมธรรม์เดิมเพื่อทำสัญญาใหม่ หากทำให้ผู้เอาประกันภัยเสียผลประโยชน์

8. ไม่กล่าวให้ร้ายทับถมตัวแทนประกันชีวิต หรือ บริษัทอื่น

9. หมั่นศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ

10. ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมประเพณีอันดีงาม ทั้งธำรงไว้ซื่อเกียรติ ศักดิ์ศรี และ คุณธรรมแห่งอาชีวปฏิญาณ

ตัวแทนประกันที่ดีต้องมี จรรยาบรรณ ประกันชีวิต ดังที่กล่าวมาขั้นต้น หากท่านจะตัดสินใจทำประกันกับตัวแทนขายประกันก็นำ จรรยาบรรณ 10 ไปใช้พิจารณาได้ ตัวแทนประกันก็ควรจะปฏิบัติตนตามข้อระเบียบที่กำหนดไว้

หลักจรรยาบรรณ ในวิชาชีพ

การประกอบวิชาชีพด้านการประกันภัยก็มี หลักจรรยาบรรณ ในวิชาชีพเช่นเดียวกัน หลักจรรยาบรรณ และ ศีลธรรม ของตัวแทน และ นายหน้าประกันภัย ที่ประกาศโอกาสโดยนายทะเบียนประกัน วินาศภัย และ นายทะเบียนประกันชีวิตนั้นเป็นดั่งคัมภีร์ที่ตัวแทน และ นายหน้า ประกันภัยต้องประพฤติปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด หากตัวแทน และ นายหน้าประกันภัยประพฤติผิด จรรยาบรรณ ประกันชีวิต วิชาชีพตามที่ได้บัญญัติไว้ ก็อาจจะต้องถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้

วิชา จรรยาบรรณ ประกันชีวิต

ในการสอบวัดความรู้เพื่อขอรับอนุญาตการเป็นตัวแทน และ นายหน้าประกันภัย ตลอดจนการอบรมการต่อใบอนุญาตผู้ที่จะสอบ และ อบรมจะต้องผ่านการทดสอบ และ อบรมในวิชา จรรยาบรรณ ประกันชีวิต ด้วยเสมอ หากตัวแทน และ นายหน้าประกันภัยทุกคน สามารถประพฤติตน ตามหลักจรรยาบรรณ และ ศีลธรรมได้ จะทำให้อาชีพนี้เป็นวิชาชีพที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี สามารถสร้างคุณประโยชน์แก่ผู้เอาประกันภัย สังคม และ ประเทศชาติได้

ตัวแทนประกันชีวิตที่ดีต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งต่อผู้เอาประกันภัย หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อ ต่อบริษัท และ ต่อตนเอง จรรยาบรรณ ประกันชีวิต คือไม่หลอกลวงเพื่อให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ได้ประโยชน์ในสิ่งที่ไม่ควร ตัวแทนประกันชีวิตต้องชี้แจงถึงเงื่อนไข สิทธิประโยชน์ หน้าที่ และ ข้อยกเว้นของกรมธรรม์ให้ผู้เอาประกันทราบตามความเป็นจริง โดยไม่ปิดบังเพื่อเป็นข้อมูล ให้ผู้เอาประกันภัยตัดสินใจ ในการทำประกันชีวิตอย่างตรงตามความต้องการ อันจะนำมาซึ่งภาพพจน์ที่ดีของธุรกิจ www.pakanpaide.com