ทำประกันบ้านของที่ไหนน่าสนใจเบี้ยไม่แพง เลือกซื้ออย่างไร ?

ทำประกันบ้านของที่ไหนน่าสนใจเบี้ยไม่แพง

ทำประกันบ้านของที่ไหนน่าสนใจเบี้ยไม่แพง ประกันบ้าน เป็นประกันที่ให้ความคุ้มครองสิ่งปลูกสร้างประเภทที่อยู่อาศัย เช่น บ้าน หรือ คอนโด เงื่อนไขในกรมธรรม์บางฉบับอาจรวมไปถึงทรัพย์สินภายในที่อยู่ด้วย เมื่อเกิดเหตุร้ายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุ หรือ ภัยธรรมชาติ ที่ทำให้เกิดความสูญเสีย หรือ สร้างความเสียหายให้กับบ้าน บริษัทประกันก็จะเข้ามาทำการประเมิน และ จ่ายค่าชดเชยตามเงื่อนไขที่ทำไว้ ซึ่งมีทั้งแบบกฎหมายบังคับ เช่น ประกันอัคคีภัย และ แบบกฎหมายไม่ได้บังคับ เช่น ประกันภัยพิบัติ ประกันสินเชื่อบ้าน ส่วนนี้สามารถเลือกได้เองว่าจะทำหรือไม่ก็ได้ ทำประกันบ้านของที่ไหนน่าสนใจเบี้ยไม่แพง แต่อย่างไรก็ตาม การทำประกันบ้าน ถือเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับผู้ที่ขอสินเชื่อบ้าน หรือ ยังมีภาระหนี้สินกับธนาคาร เพราะบ้านเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูง หากเกิดเหตุไม่คาดฝัน ที่ทำให้สูญเสียบ้านไป ก็ยังมีเงินชดเชยจากประกันมาชำระยอดคงเหลือกับธนาคารได้ แต่หากซื้อบ้านด้วยเงินสดสามารถซื้อไว้รองรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้

ทำประกันบ้านของที่ไหนน่าสนใจเบี้ยไม่แพง ประกันบ้าน มีอะไรบ้าง ?

ทำประกันบ้านของที่ไหนน่าสนใจเบี้ยไม่แพง แม้จะเรียกรวม ๆ ว่าประกันบ้าน แต่จริง ๆ แล้วประกันส่วนนี้มีหลายแบบขึ้นอยู่กับเงื่อนไข และ ความคุ้มครอง หลัก ๆ มี 2 แบบตามที่ได้กล่าวไปข้างต้น คือ ประกันบ้านแบบกฎหมายบังคับ และประกันบ้านแบบที่กฎหมายไม่บังคับ มีรายละเอียดดังนี้

 1. ประกันอัคคีภัย

ประกันบ้านที่กฎหมายบังคับให้ทำ สำหรับผู้ที่ซื้อบ้านใหม่ และ ยื่นกู้สินเชื่อกับธนาคาร ให้ความคุ้มครองพื้นฐานจาก 6 ภัยหลัก คือ ไฟไหม้ ฟ้าผ่า เหตุระเบิดทุกชนิด ภัยจากพาหนะ ภัยจากอากาศยาน และ ภัยจากน้ำที่เกิดภายในอาคาร ส่วนใหญ่จะไม่รวมภัยพิบัติจากธรรมชาติ เช่น พายุ แผ่นดินไหว น้ำท่วม แต่อาจจะซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ 

 1. ประกันภัยพิบัติ

ประกันที่กฎหมายไม่ได้บังคับให้ทำ โดยให้ความคุ้มครองความเสียหายหรือการสูญเสียที่เกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม แผ่นดินไหว พายุ และ เป็นไปตามข้อกำหนดของคณะรัฐมนตรีที่ประกาศให้เป็นสถานการณ์ภัยพิบัติรุนแรง เช่น แผ่นดินไหวที่มีความรุนแรง 7 ริกเตอร์ขึ้นไป เกิดพายุที่มีความเร็วลมตั้งแต่ 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง แต่จะไม่ครอบคลุมบ้านที่อยู่บริเวณพื้นที่รองรับน้ำ พื้นที่กักเก็บน้ำ หรือ ทางผ่านน้ำ เพราะเป็นพื้นที่ที่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐอยู่แล้ว โดยเบี้ยประกันจ่ายเป็นรายปี ไม่เกิน 0.5% ของความคุ้มครอง

 1. ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบ้าน

ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบ้าน หรือ ประกันคุ้มครองหลักทรัพย์ ( Mortgage Reducing Term Assurance หรือ TMRA ) ประกันที่กฎหมายไม่ได้บังคับให้ทำ ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้กู้ จัดเป็นประกันชีวิตประเภทหนึ่งที่ให้ความคุ้มครองสินเชื่อบ้าน ในกรณีที่ผู้กู้เสียชีวิต ทุพพลภาพ หรือ ไม่มีความสามารถในการชำระหนี้อีกต่อไป บริษัทประกันก็จะรับผิดชอบชำระหนี้ส่วนที่เหลือกับทางธนาคารที่เป็นเจ้าของสินเชื่อแทน ซึ่งจะมีประโยชน์กับผู้ที่เป็นเสาหลัก หากเกิดเหตุข้างต้น หนี้บ้านก็จะได้ไม่กลายเป็นภาระของครอบครัว

ทำประกันบ้านของที่ไหนน่าสนใจเบี้ยไม่แพง นอกจากนี้ยังมีประกันการโจรกรรม เป็นประกันที่กฎหมายไม่ได้บังคับ ให้คุ้มครองบ้าน หรือ อาคาร รวมถึงสินทรัพย์ที่อยู่ภายใน ที่เกิดความเสียหาย หรือ สูญเสียจากการกระทำของคนร้ายที่เป็นบุคคลภายนอก เช่น การปล้นทรัพย์ ลักทรัพย์ หรือ ชิงทรัพย์ เบี้ยประกันขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของบริษัทประกัน และ ให้ความคุ้มครองแบบปีต่อปี

ทำประกันบ้านของที่ไหนน่าสนใจเบี้ยไม่แพง วิธีเลือกทำประกันบ้านให้คุ้มค่าที่สุด อย่างไร ?

ทำประกันบ้านของที่ไหนน่าสนใจเบี้ยไม่แพง ในส่วนของเบี้ยประกันของแต่ละบริษัทไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับราคาประเมินของสินทรัพย์ และ เบี้ยประกันค่อนข้างสูง อาจจะต้องจ่ายเป็นก้อนตอนทำสัญญากู้ และ การทำประเภทนี้สามารถทำกับบริษัทประกันที่ใดก็ได้หากมีเงื่อนไขดีกว่า ไม่จำเป็นต้องทำกับธนาคารที่ขอสินเชื่อ และ ธนาคารไม่มีสิทธิ์บังคับให้ทำ วิธีการเลือกประกันให้คุ้มค่าที่สุดมีดังนี้ 

 1. ควรเลือกประกันที่ให้ความคุ้มครองมูลค่าบ้าน และ ทรัพย์สินไม่น้อยกว่า 70% เพราะหากเกิดเหตุไม่คาดฝันก็ยังได้รับเงินชดเชยครอบคลุมค่าเสียหายส่วนใหญ่ได้
 2. ค่าเบี้ยประกันขึ้นอยู่กับลักษณะที่อยู่อาศัย ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 1,000 – 3,000 บาท ต่อทุนประกัน 1 ล้านบาท และ ทุนประกันควรมีความสอดคล้องกับมูลค่าบ้าน ระยะเวลาที่ทำประกัน รวมไปถึงเงื่อนไขความคุ้มครอง
 3. หากได้รับค่าชดเชยจากการสูญเสียครั้งแรก และ มีเหตุเกิดในระยะเวลาเอาประกันอีกครั้ง ควรได้รับเงินชดเชยจากจำนวนเงินเอาประกันที่เหลืออยู่ หลังการประเมินความสูญเสียที่เกิดขึ้น

ทำประกันบ้านของที่ไหนน่าสนใจเบี้ยไม่แพง ทั้งนี้ หากมีการบังคับทำประกันบ้านที่ไม่ได้มีข้อกฎหมายบังคับให้ทำ สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับ และ ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ( คปภ. ) ที่สายด่วน 1186 เพื่อทำการตรวจสอบต่อไป

ทำประกันบ้านของที่ไหนน่าสนใจเบี้ยไม่แพง เปรียบเทียบประกันบ้าน 5 แห่ง มีที่ไหนบ้าง ?

ทำประกันบ้านของที่ไหนน่าสนใจเบี้ยไม่แพง เปรียบเทียบประกันบ้าน มีที่ไหนบ้าง ?

 1. TQM

– แผนประกัน : ประกันภัยบ้านแสนรัก ( Tipsmile )

– ระยะเวลาความคุ้มครอง : 1 ปี 

– เบี้ยประกัน : มี 3 แผน ราคา 1,800 / 2,800 และ 3,800 บาทต่อปี

– ความคุ้มครอง : 8 ภัย ประกอบด้วย ภัยจากภัยธรรมชาติ ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยจากระเบิด ภัยยวดยาน ภัยอากาศยาน ภัยจากน้ำที่เกิดขึ้นภายในอาคาร และ ภัยโจรกรรม

 • อ่านเงื่อนไขและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : TQM
 • ติดต่อสอบถาม : TQM โทร. 1737
 1. ทิพยประกันภัย

– แผนประกัน : บ้านทิพยยิ้มได้

– ระยะเวลาความคุ้มครอง : 1 ปี

– เบี้ยประกัน : เริ่มต้น 646 บาทต่อปี

– ความคุ้มครอง : ภัยพื้นฐาน เช่น ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยจากระเบิด ภัยธรรมชาติ ภัยจากยานพาหนะ ภัยจากอากาศยาน ภัยจากน้ำ ( ไม่รวมน้ำท่วม ) ภัยจากการจลาจล คุ้มครองค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า ค่ารื้อถอน ขนย้าย รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง 

 • อ่านเงื่อนไขและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ทิพยประกันภัย
 • ติดต่อสอบถาม : ทิพยประกันภัย โทร. 1736
 1. เมืองไทยประกันภัย

– เบี้ยประกัน : เบี้ยประกันเริ่มต้น 645.20 – 2,498.45 บาท สำหรับมีทุนประกันภัย 100,000 – 2,500,000 บาท และ เบี้ยประกันเริ่มต้น 2,593.68 – 4,888.83 บาท สำหรับทุนประกันภัยอยู่ที่ 2,600,000 – 5,000,000 บาท

– ความคุ้มครอง : 6 ภัยหลัก ได้แก่ ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ยานพาหนะ อากาศยาน และ ภัยจากน้ำที่เกิดขึ้นภายในที่อยู่อาศัย เช่น ท่อน้ำรั่ว ภัยธรรมชาติ ประกอบด้วย พายุ น้ำท่วม แผ่นดินไหว และ ภัยจากลูกเห็บ รวมถึงค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราวที่เกิดจากภัยข้างต้น

 • อ่านเงื่อนไขและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : เมืองไทยประกันภัย
 • ติดต่อสอบถาม : เมืองไทยประกันภัย โทร. 1484
 1. สินมั่นคงประกันภัย

– แผนประกัน : ประกันรักษ์บ้าน

– ระยะเวลาความคุ้มครอง : 1 ปี

– เบี้ยประกัน : เริ่มต้น 2,885 บาทต่อปี (ราคาเบี้ยประกันขึ้นอยู่กับทุนประกันที่ต้องการ)

– ความคุ้มครอง : ภัยพื้นฐาน เช่น ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยจากระเบิด ภัยธรรมชาติ ภัยจากยานพาหนะ ภัยจากอากาศยาน ภัยจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) ภัยธรรมชาติ การโจรกรรม ประกันภัยจากควัน ประกันภัยกระจก ความเสียหายต่อโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ ค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง ขนย้าย

 • อ่านเงื่อนไขและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สินมั่นคงประกันภัย
 • ติดต่อสอบถาม : สินมั่นคงประกันภัย โทร. 1596
 1. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย

– แผนประกัน : มาย โฮม พลัส (My Home Plus)

– ระยะเวลาความคุ้มครอง : 1 ปี

– เบี้ยประกัน : เริ่มต้น 2,450 บาทต่อปี

– ความคุ้มครอง : ความเสียหายจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ภัยจากการเฉี่ยว และ การชนของยวดยานพาหนะ ภัยอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ ภัยเนื่องจากควัน ภัยต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า ภัยธรรมชาติ ( รวมถึงภัยน้ำท่วม ) ภัยโจรกรรม ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก รวมถึงภัยอื่น ๆ และ ชดเชยค่าที่พักอาศัยชั่วคราว

ทำประกันบ้านของที่ไหนน่าสนใจเบี้ยไม่แพง ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง ท่านต้องศึกษาข้อมูลให้ละเอียดถี่ถ้วนนะคะ เพื่อจะได้ประกันที่ตอบโจทย์ท่านมากที่สุดนั่นเอง

ทำประกันบ้านของที่ไหนน่าสนใจเบี้ยไม่แพง ประกันบ้านมีหลายแบบให้เลือกตามความต้องการของผู้อาศัย มีความจำเป็นแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้ซื้อ และ เงื่อนไขของประกันแต่ละแบบ ยกเว้นประกันอัคคีภัยที่ควรซื้อตามข้อกำหนดของกฎหมาย โดยเฉพาะผู้ที่กู้ซื้อบ้านกับธนาคาร ส่วนประกันบ้านที่ไหนดี ก็ลองนำข้อมูลที่เราเอามาฝากกันในวันนี้ไปเปรียบเทียบเงื่อนไข การคุ้มครอง และ ความคุ้มค่าของเบี้ยประกันดูนะคะ ทำประกันบ้านของที่ไหนน่าสนใจเบี้ยไม่แพง ว่าประกันบริษัทประกันภัยไหนตอบโจทย์ และ ครอบคลุมมากที่สุด การทำประกันบ้านมีความสำคัญมาก ที่ท่านไม่ควรมองข้าม เพราะหากเกิดเหตุขึ้นมา จะไม่คุ้มเสีย ดั่งคำที่พูดว่าโจรปล้นสิบครั้ง ไม่เท่าไฟไหม้ครั้งเดียว เพราะจะทำให้เทียบสิ้นเนื้อประดาตัวเลยทีเดียว ดังนั้นอย่ามองข้ามประกันภัยบ้านนะคะ