ประกันชีวิต กรุงเทพ วางแผนในชีวิต กับความพึงพอใจสูงสุด

ประกันชีวิต กรุงเทพ

ประกันชีวิต กรุงเทพ บริษัทก่อตั้งโดย “คุณชิน โสภณพนิช” ดำเนินธุรกิจจดทะเบียน เป็นบริษัทประกันภัยอย่างเป็นทางการ ได้มีการขยายกิจการ และ เพิ่มทุนจดทะเบียนอย่างต่อเนื่อง ในปี 2521 บริษัทได้เข้าตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ต่อมาในปี 2536 ได้แปรสภาพเป็นชื่อ บริษัทกรุงเทพประกันภัยจำกัดมหาชน ในปัจจุบันบริษัทดำเนินกิจการ ด้วยความมั่นคงมากกว่า 70 ปี มีทุนจดทะเบียน 1,064.7 ล้านบาท สามารถรับประกันภัยต่าง ๆ ครบทุกประเภท ภายใต้การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ มุ่งสู่ความเป็นสากลโลก สร้างความพึงพอใจสูงสุดเลยทีเดียว โดยมีสำนักงานให้บริการ ครอบคลุมทั่วประเทศไทย เข้ามาอ่านบทความแบบกระจ่างกับ pakanpaide.com

ประกันชีวิต กรุงเทพ คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชยรายวัน

บริษัทได้เปิดเผยว่า ประกันชีวิต กรุงเทพ เพิ่มความคุ้มครอง ค่ารักษาพยาบาล รวมถึงค่าชดเชยรายวัน ให้กับลูกค้าประกันสุขภาพรายบุคคล และ ประกันกลุ่ม โดยกรุงเทพประกันชีวิต จะยกตัวอย่างการคุ้มครอง ค่ารักษาพยาบาลโรค Covid 19 ตามเงื่อนไขสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ ในส่วนของค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชยรายวัน ในกรณีที่ต้องพักรักษาแบบ Home Isolation หรือ Community Isolation ตามความคุ้มครอง ตามคำสั่งนายทะเบียน จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับ และ ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

ประกันชีวิต กรุงเทพ คุ้มครองชีวิตสูงสุด พร้อมรับผลประโยชน์

ประกันชีวิต กรุงเทพ ได้เปิดตัวประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ เกนเฟิสต์ ซิมเพิล (Gain 1st Simple) เป็นชื่อทางการตลาด ของประกันชีวิตสะสมทรัพย์ เกนเฟิสต์ 186 (Gain 1st 186) และ สัญญาเพิ่มเติม BLA ADB เบี้ยประกันชีวิต สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษี ตามหลักเกณฑ์กรมสรรพากรกำหนด มีดังนี้

กรณีเสียชีวิตทุกกรณี (ไม่รวมอุบัติเหตุ) ระหว่างสัญญา

– รับ 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือ เบี้ยประกันชีวิตสะสม แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า

กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ระหว่างสัญญา

– รับ 300% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

กรณีมีชีวิตอยู่ตลอดสัญญา

– สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2, 4, 6, 8, 10, 12 และ 14 รับเงินคืนปีละ 2% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

– รับเงินคืน 172%* ในวันครบกำหนดสัญญา

วางแผนในชีวิต กับความพึงพอใจสูงสุด ประกันชีวิต กรุงเทพ ดำเนินธุรกิจจดทะเบียนอย่างเป็นทางการ ได้มีการขยายกิจการแบบต่อเนื่อง ด้วยความมั่นคงเป็นเวลานาน ภายใต้การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ มุ่งสู่ความเป็นสากล แถมยังคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล รวมถึงค่าชดเชยรายวัน ให้กับลูกค้าประกันทุกคน เป็นทางเลือกการออมเงิน ในรูปแบบประกันชีวิต สามารถเพิ่มพูนความมั่นคงในอนาคต พร้อมรับความคุ้มครองชีวิตสูงสุดตั้งแต่ปีแรก เข้ามาบทความผ่านช่องทาง pakanpaide.com โดยบริการครอบคลุมทั่วประเทศไทย