Pakanpaide new logo
ประกันชีวิต คือ

ประกันชีวิต คือ คำถามยอดฮิตของผู้สนใจอยากทำประกัน หรือ แม้กระทั่งบุคคลทั่วไปที่ไม่เคยทำประกันชีวิตเลย ว่าจริง ๆ แล้วประกันชีวิตคืออะไร และ มีความสำคัญอย่างไร แล้วทำไมเราถึงต้องทำประกันชีวิต โดยเริ่มจาก ประกันชีวิตคืออะไร ? ตามที่สมาคมประกันชีวิตไทยได้ระบุไว้ว่า ประกันชีวิต คือการชดเชยรายได้ที่ต้องสูญเสียไปอันเนื่องมาจากการตาย ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือ ชราภาพ โดยบริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินตามจำนวนที่ระบุไว้ ให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือ ผู้รับประโยชน์ ตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต มาถึงตรงนี้เราอาจจะมีข้อสงสัยเพิ่มขึ้นมาอีก นั่นก็คือ ผู้เอาประกันภัย และ ผู้รับประโยชน์คือใครนะ สรุปสั้น ๆ ง่าย ๆ คือ ผู้เอาประกันภัย คือบุคคลที่ตกลงทำสัญญาประกันกับบริษัทประกันชีวิต โดยอาศัยสาเหตุของการมีชีวิต หรือ การตายเป็นเงื่อนไขในการจ่ายเงินประกันชีวิต ผู้รับผลประโยชน์ คือบุคคลที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตว่าจะเป็นผู้ได้รับเงินประกันชีวิต ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา อาจจะเป็นคนที่ทำประกัน หรือ ผู้อื่นที่ผู้ทำประกันประสงค์ให้เป็นผู้รับประโยชน์ก็ได้เช่นกัน ประกันชีวิต คือ นอกจากนี้ คำถามอื่น ๆ เช่น ทำประกันควรทำอย่างไร กรมธรรม์มีประเภทไหนบ้าง ทำประกันชีวิตไปทำไม มีข้อดีอย่างไร มาดูกัน

ประกันชีวิต คือ ทำประกันชีวิตที่ดีควรเป็นแบบไหน ?

ประกันชีวิต คือ ทำประกันชีวิตที่ดีควรเป็นแบบไหน มาดูกัน

1.ทำประกันชีวิตที่ดีควรเลือกแบบกรมธรรม์ประกันชีวิต ที่ให้ความคุ้มครองตรงกับความต้องการของตนเองมากที่สุด เพราะแต่ละแบบมีความคุ้มครอง และ ผลประโยชน์ที่แตกต่างกัน

2.ควรวางแผน และ ประมาณการจำนวนเงิน ที่จะชำระเบี้ยประกันชีวิตได้ตลอดระยะเวลาชำระเบี้ยประกัน เพราะหากไม่สามารถชำระเบี้ยประกันได้จะทำให้กรมธรรม์ขาดผลบังคับ และ สิ้นสุดความคุ้มครองจะเสียประโยชน์อันพึงจะได้รับ

3.กรอกใบคำขอเอาประกันภัยตามความเป็นจริง ทุกประการด้วยตนเอง หรือ หากผู้อื่นกรอกให้จะต้องตรวจสอบความถูกต้องก่อนลงลายมือชื่อ

4.เมื่อกรอกใบคำขอเอาประกันเรียบร้อย แล้วการชำระเบี้ยประกันงวดแรก แล้วต้องเรียกใบเสร็จรับเงินชำระเบี้ยประกันภัยชั่วคราว จากตัวแทนประกันชีวิตเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย

5.เมื่อได้รับกรมธรรม์พร้อมกับใบเสร็จรับเงิน แล้วให้ตรวจสอบข้อมูลที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ว่าถูกต้องตามที่แจ้งไว้ในคำขอเอาประกันภัยหรือไม่ หากพบความผิดพลาด รีบแจ้งบริษัทเพื่อแก้ไข

6.อ่านกรมธรรม์โดยละเอียด เพื่อศึกษาเงื่อนไข ของกรมธรรม์ทั้งหน้าที่ และ สิทธิประโยชน์ที่พึงจะได้รับและข้อยกเว้นความคุ้มครอง

ประกันชีวิต คือ ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นแนวทางในการทำประกันชีวิตที่ดี และ ครอบคลุมที่สุด เพื่อผลประโยชน์แก่ตัวท่านเอง อีกทั้งไม่ให้มีปัญหาการเคลมในภายหลัง

ประกันชีวิต คือ ประโยชน์ของประกันชีวิตแต่ละรูปแบบกัน

ประกันชีวิต คือ มาดูประโยชน์ของประกันชีวิตแต่ละรูปแบบกัน ประกันชีวิตนั้นมีกรมธรรม์หลายรูปแบบ และ แต่ละรูปแบบก็มีชื่อ และ ประโยชน์ที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับบริษัทประกันนั้น ๆ นอกจากนี้ยังมีข้อกำหนดเรื่องอัตราเบี้ยประกันว่า จะต้องได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีกรมการประกันภัย ก่อนจะนำเสนอขายแก่ประชาชน แต่โดยหลักวิชาการ ประกันชีวิต คือ ไม่ว่าจะเป็นกรมธรรม์รูปแบบใด หรือ ชื่ออะไรก็ตาม จะอยู่ภายใต้แบบของการประกันชีวิตรวม 4 แบบคือ

1. แบบชั่วระยะเวลา ให้ความคุ้มครองในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ โดยบริษัทจะจ่ายเงินตามจำนวนเงินเอาประกันภัยให้ผู้รับประโยชน์ ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้นั้น

2. แบบตลอดชีพ บริษัทจะจ่ายเงินตามจำนวนเงินเอาประกันภัย ให้ผู้รับประโยชน์ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ไม่ว่าจะเสียชีวิตเมื่อใดก็ตาม 

** ทั้งแบบ 1 และ แบบ 2 เป็นการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตแล้วเท่านั้น **

3. แบบสะสมทรัพย์ บริษัทจะจ่ายเงินตามจำนวนที่เอาประกันไว้ ให้แก่ผู้รับประโยชน์ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ หรือ จ่ายเงินเอาประกันชีวิตให้แก่ผู้เอาประกันภัยในกรณีที่มีชีวิตอยู่รอดพ้นระยะเวลาที่กำหนดไว้

4. แบบเงินได้ประจำ บริษัทจะจ่ายเงินได้ประจำ หรือ เงินบำนาญให้แก่ผู้เอาประกันภัยโดยเริ่มจ่ายตั้งแต่วันที่ผู้เอาประกันภัย ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติเนื่องจากความชรา ไปจนถึงวันที่กำหนดไว้ ( อาจเป็นชั่วระยะเวลาหนึ่ง หรือตลอดอายุก็ได้ )

** แบบ 3 ส่วนท้าย และแบบ 4 เป็นการจ่ายเงินโดยมีเงื่อนไขว่าผู้เอาประกันภัยต้องมีชีวิตรอดอยู่จนพ้นระยะเวลาที่กำหนดไว้ **

ประกันชีวิต คือ สงสัยไหม ทำประกันชีวิตไปทำไม เรามีคำตอบ

ประกันชีวิต คือ หลายคนที่ยังมีเคยทำประกันชีวิต หรือ ทำไปแล้ว อาจจะยังคงสงสัยอยู่ว่าเราทำประกันชีวิตทำไม ทำเพื่ออะไรนอกจากจะคุ้มครองชีวิตของผู้ทำประกันเอง ลองมาดู

ประโยชน์ของการประกันชีวิต

  1. หลักประกันของครอบครัว
  2. เงินออมเพื่อการศึกษาของบุตร
  3. เงินออมเพื่อไว้ใช้หลังวัยเกษียณอายุ
  4. ค่าใช้จ่ายเพื่ออุบัติเหตุ และ สุขภาพ
  5. ทุนสำรองเลี้ยงชีพกรณีทุพพลภาพถาวร
  6. คุ้มครองวงเงินสินเชื่อ OD / หนี้สินระยะสั้น / หนี้สินระยะยาว
  7. การสะสมทรัพย์พร้อมรับผลตอบแทนทางการเงินโดยไม่มีความเสี่ยง
  8. สร้างสวัสดิการด้านค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติมให้กับตนเอง และ สมาชิกอื่น ๆ ในครอบครัว
  9. ทุนสำรองสำหรับการรักษาโรคร้ายแรงต่อเนื่องโดยเฉพาะ
  10. เงินบำนาญตลอดชีพ และ สามารถลดหย่อนภาษีได้

ประกันชีวิต คือ ในปัจจุบันนี้การทำประกันชีวิตไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแต่คุณต้องศึกษากรมธรรม์ให้ละเอียด เปรียบเทียบดูหลาย ๆ บริษัท โดยยึดผลประโยชน์ของตนเองเป็นหลัก 

ประกันชีวิต คือ หากพูดตามหลักสามเหลี่ยมการเงิน หรือ Financial Pyramid ที่นักวางแผนการเงินนิยมนำมาใช้ ประกันถูกจัดอยู่ในกลุ่มการจัดการความเสี่ยง ( Risk Management ) ซึ่งเป็นฐานรากของสามเหลี่ยมที่สำคัญที่สุด ด้วยเหตุนี้ การเลือกประกันชีวิตให้เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราควรจัดการเป็นสิ่งแรก ๆ ในการวางแผนการเงิน เพราะชีวิตคนเรามีความเสี่ยงตลอดเวลา และ เราไม่สามารถคาดเดาอนาคตได้ ไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันตอนไหน ไม่ว่าจะเป็น การจากไปของคนในครอบครัว การเจ็บป่วย เกิดอุบัติเหตุ และ ในการเกิดเหตุแต่ละครั้ง เราก็ไม่สามารถควบคุมได้ว่าจะต้องจ่ายเท่าไร อาจจะต้องจ่ายเยอะจนกระทบกับเงินก้อนอื่นในกระเป๋าเราก็ได้ ดังนั้น การจัดการความเสี่ยงที่ดีที่สุด คือ การโอนความเสี่ยงของชีวิตเราให้บริษัทประกันช่วยรับผิดชอบ เราจึงควรเลือกประกันชีวิตที่เหมาะสมกับเรา ประกันชีวิต คือ ประโยชน์อีกอย่างของประกันชีวิตที่คนไม่ค่อยรู้ ก็คือ สามารถเป็นมรดกส่งต่อให้ลูกหลานได้แบบไม่เสียภาษี เพราะประกันชีวิต คือการนำเงินสดก้อนหนึ่งส่งมอบให้กับผู้รับผลประโยชน์ตามสัดส่วนที่ผู้เอาประกันภัยระบุไว้ เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อนครบกำหนดสัญญา ซึ่งถือว่าเป็นหลักประกันที่มีไว้ให้คนข้างหลัง เมื่อเรารู้ถึงความสำคัญของประกันแล้ว อย่าลืมหาประกันชีวิตที่เหมาะกับท่านด้วยนะคะ