Pakanpaide new logo
ประกันชีวิต เสียชีวิตทุกกรณี

ประกันชีวิต เสียชีวิตทุกกรณี สัญญาประกันชีวิต คือ สัญญาประกันภัยซึ่งผู้รับประกันตกลงว่าจะใช้เงินจำนวนหนึ่งให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งซึ่งเรียกว่า ผู้เอาประกันหรือผู้รับประโยชน์ หรือ ผู้สืบสิทธิของเขา โดยมีเงื่อนไขว่า ผู้เอาประกันชีวิตได้เสียชีวิตภายในเวลา หรือ มีชีวิตอยู่จนถึงเวลาอันได้กำหนดไว้ และ ผู้เอาประกันชีวิตตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่า เบี้ยประกันภัยให้กับบริษัทผู้รับประกันชีวิตภายในเวลาที่กำหนด คือ สัญญาประกันภัยซึ่งผู้รับประกันตกลงว่าจะใช้เงินจำนวนหนึ่งให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งซึ่งเรียกว่า ผู้เอาประกัน หรือ ผู้รับประโยชน์ หรือ ผู้สืบสิทธิของเขา โดยมีเงื่อนไขว่า ประกันชีวิต เสียชีวิตทุกกรณี ผู้เอาประกันชีวิตได้เสียชีวิตภายในเวลา หรือ มีชีวิตอยู่จนถึงเวลาอันได้กำหนดไว้ และ ผู้เอาประกันชีวิตตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่า เบี้ยประกันภัยให้กับบริษัทผู้รับประกันชีวิตภายในเวลาที่กำหนด

ประกันชีวิต เสียชีวิตทุกกรณี ประกันไม่จ่ายกรณี ไม่เปิดเผย ปกปิดสาระสำคัญในการทำประกันชีวิต

ประกันชีวิต เสียชีวิตทุกกรณี สัญญาประกันชีวิตมีความเกี่ยวข้องกับชีวิต และ สุขภาพของผู้ทำประกันทั้งสิ้น และ อาจรวมถึงประวัติการรักษาที่ผ่านมา หรือ ประวัติสุขภาพของทายาทในครอบครัวสำหรับการทำประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุบางประเภท และ การถือครองกรมธรรม์เดิมในบริษัทประกันชีวิตประกันภัยต่าง ๆ ประกันชีวิต เสียชีวิตทุกกรณี ทั้งนี้จำเป็นต้องเปิดเผย หากไม่เปิดเผยข้อความจริงที่ถือเป็นสาระสำคัญ หรือ แถลงข้อความอันเป็นเท็จ ( ตามมาตรา 865 บริษัทประกันชีวิต มีสิทธิบอกล้างได้ภายในกำหนด 2 ปีนับแต่วันทำสัญญาประกันชีวิต ) สัญญาประกันจะตกเป็น ” โมฆียะ ” เมื่อบริษัทประกันชีวิตบอกล้างสัญญาขึ้น สัญญาประกันชีวิตนั้นจะตกเป็น ” โมฆะ ” บริษัท ฯ จะทำการคืนค่าไถ่ถอนกรมธรรม์ประกันภัย ให้แก่ผู้เอาประกัน หรือ ทายาทเท่านั้น

ประกันชีวิต เสียชีวิตทุกกรณี ประกันไม่จ่ายกรณี ไม่ชำระเบี้ยประกัน จนกระทั่งสัญญาประกันชีวิตขาดผล ขาดอายุ สิ้นผลบังคับ

ประกันชีวิต เสียชีวิตทุกกรณี ชำระเบี้ยประกันควรชำระก่อนวันครบ หรือ ในวันครบกำหนดชำระ ไม่ว่าจะเป็นการชำระแบบงวดรายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน หรือ รายเดือน ( อันนี้ก็เร็วเหลือเกินชำระไปไม่นานต้องไปชำระอีกแล้ว เพราะเวลาผ่านไปเร็วปานสายฟ้าฟาด ) เป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันทุกคน เพราะไม่ใช่สัญญาที่คุ้มครองก่อนแล้วค่อยชำระ และ ควรชำระเป็นเงินสด ตามช่องทางโมบายแบงก์กิ้งธนาคารต่าง ๆ ที่แสนสะดวกสบาย และ รวดเร็วหรือจะเป็นเช็คก็ชำระมาเถอะ บริษัทพร้อมรับ และ พร้อมคุ้มครองเราทุกนาที ( ตามเงื่อนไขที่กรมธรรม์กำหนดไว้ ) แต่เราต้องไม่ลืมเรียกหา หรือ เก็บหลักฐานการชำระเงินด้วยนะ ประกันชีวิต เสียชีวิตทุกกรณี แต่หากมิได้ชำระภายในวันที่กำหนด บริษัทประกันชีวิตจะผ่อนผันการชำระให้เป็นเวลา 31 วันนับตั้งแต่วันครบกำหนดชำระ ระยะดังกล่าวจะเรียกว่า ” ระยะเวลาผ่อนผัน ” ในระหว่างระยะเวลาผ่อนผันกรมธรรม์ประกันชีวิตยังคงมีผลบังคับ ถ้าหากผู้เอาประกันเสียชีวิตลงในระหว่างระยะเวลาผ่อนผัน บริษัทประกันชีวิตจะหักเบี้ยประกันภัยที่ค้างชำระในรอบปีกรมธรรม์ประกันชีวิตนั้นออก จากจำนวนเงินซึ่งบริษัทจะชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันชีวิตนี้โดยไม่คิดดอกเบี้ย

ประกันชีวิต เสียชีวิตทุกกรณี ประกันไม่จ่ายกรณี การตาย 2 กรณีดังนี้

ประกันชีวิต เสียชีวิตทุกกรณี ไม่จ่ายกรณีการฆ่าตัวตาย ภายใน 1 ปี

ทั้งนี้เพื่อป้องกันการทำประกันเพื่อหวังเอาเงินประกันให้กับทายาท หรือ บุคคลอื่นที่ได้รับประโยชน์นั่นเอง หากผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปีนับแต่วันทำสัญญา หรือ วันต่ออายุกรมธรรม์ประกันชีวิต ( หรือ วันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ประกันชีวิตครั้งสุดท้าย ) ความรับผิดของบริษัทประกันชีวิต จะมีเพียงคืนเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิตที่ได้ชำระให้แก่บริษัทมาแล้วทั้งหมด หรือ เบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิตเพื่อการต่ออายุสัญญาประกันภัย หรือ การกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ประกันชีวิตครั้งสุดท้ายเท่านั้น

ประกันชีวิต เสียชีวิตทุกกรณี ไม่จ่ายกรณีการถูกผู้รับผลประโยชน์ฆ่าตาย

ถ้าผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา ความรับผิดของบริษัทประกันชีวิตจะมีเพียงคืนเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตให้แก่ทายาทของผู้เอาประกันภัยโดย

(1) หากกรมธรรม์ประกันชีวิตยังไม่มีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต บริษัทจะอนุโลมคืนเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิตที่ได้รับชำระมาแล้วทั้งหมดให้แก่ทายาทของผู้เอาประกันภัย

(2) แต่ถ้ากรณีที่มีผู้รับประโยชน์มากกว่าหนึ่งคน หากผู้รับประโยชน์คนใดไม่มีส่วนร่วมในการฆ่าผู้เอาประกันภัยโดยเจตนา บริษัทจะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์ที่ไม่มีส่วนร่วมในการฆ่าผู้เอาประกันภัยตามส่วน และ หักส่วนของผู้ที่ฆ่าผู้เอาประกันภัยซึ่งไม่มีสิทธิ์ได้รับออก

ประกันชีวิต เสียชีวิตทุกกรณี การแถลงความจริงจะช่วยให้เกิดความมั่นใจเรื่องความคุ้มครองร่วม ทั้งสองฝ่าย และ ไม่มีปัญหาในภายหลังแน่นอน ( การแฟกซ์เคลมไม่ผ่าน หรือ เข้าโรงพยาบาลหลังทำประกันแล้วแฟกซ์เคลมไม่ได้ ต้องสำรองจ่ายไปก่อน หรือ ใช้เวลาพิจารณาตรวจสอบก่อนการจ่ายสินไหม ) ทุกอย่างมีที่มาที่ไป มีเหตุจึงมีผลเสมอ และ อย่าลืมการจ่ายเบี้ยประกันอย่างต่อเนื่อง และ เก็บใบเสร็จ หรือ หลักฐานการชำระไว้เสมอ เพื่อสิทธิประโยชน์ของตัวท่านเอง ประกันชีวิต เสียชีวิตทุกกรณี เพื่อให้กรมธรรม์ประกันชีวิตยังทรงคุณค่า คู่กับสัญญาออมทรัพย์ และ ความคุ้มครองชีวิต คุ้มครองสุขภาพของเราต่อไปจนวันครบสัญญา โดยไม่ควรลืมว่าเราทำประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันโรคร้ายแรง ประกันชดเชยรายได้ ทำเพื่ออะไร เพื่อใคร และ ใครคือผู้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการทำประกันชีวิตนั้น