ประกันสังคมออนไลน์ ทุกมาตรา

ประกันสังคมออนไลน์ ทุกมาตรา คือ สวัสดิการที่รัฐบาลได้มอบให้กับลูกจ้าง โดยลูกจ้าง และ นายจ้างจะต้องส่งเงินสมทบนี้ เข้าไปยังกองทุนประกันสังคมตามกฎหมายนั้นเอง โดยจะทำการหักเงิน จากฐานเงินเดือน 5% แต่ไม่เกิน 750 บาทต่อเดือน เป็นการสร้างหลักประกันสังคม ในการดำรงชีวิตของสมาชิกที่มีรายได้ ซึ่งประกันสังคมหรือระบบ ประกันสังคมออนไลน์ ทุกมาตรา นั้น มีมานานในต่างประเทศ แต่ประเทศไทยเริ่มเมื่อปี พ.ศ. 2480 โดยเริ่มมีสำนักงานประกันสังคม เพื่อให้บริการประกันสังคม อย่างเต็มรูปแบบเมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2533 ในการคุ้มครองลูกจ้าง จากการเจ็บป่วย ทั้งที่เกิดขึ้นจากการทำงาน และ นอกเหนือจากการทำงานอีกด้วย ซึ่งจะมีผู้ที่เกี่ยวข้องกับ ประกันสังคมออนไลน์ ทุกมาตรา โดยหลัก ๆ นั้น จะประกอบไปด้วย ผู้ประกันตน นายจ้าง และ รัฐบาล ซึ่งในปัจจุบันนี้ สามารถเข้าสู่ระบบ เพื่อเช็คประกันสังคม ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ง่าย ๆ สะดวก และ รวดเร็ว โดยสามารถกรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และ กรอกรหัสผ่านที่ตั้งไว้ จากนั้นกดเลือกผู้ประกันตน จากด้านล่างสีเหลือง ที่คำว่า SSO E-SERVICE เพียงเท่านี้ ก็สามารถตรวจสอบสิทธิต่าง ๆ หรือเช็กยอดเงินสะสมได้แล้ว

ประกันสังคมออนไลน์ ทุกมาตรา ประกันสังคม มาตรา 33 ที่พนักงานควรรู้

ประกันสังคมออนไลน์ ทุกมาตรา มาตราแรกก็คือ กลุ่มพนักงานบริษัทเอกชนโดยทั่วไป ผู้ที่จะสามารถสมัครประกันสังคมมาตรา 33 ได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • คุณสมบัติของผู้ประกันตน ก็คือ

ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี และ ต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปีเท่านั้น

  • การส่งเงินสมทบ ประกันสังคมออนไลน์ ทุกมาตรา ของผู้ประกันตน

โดยจากลูกจ้างร้อยละ 5 % + จากนายจ้าง 5 % + และ จากรัฐบาล 2.75 % ของฐานเงินเดือนที่ได้รับขั้นต่ำ ตั้งแต่ 1,650 บาทขึ้นไป แต่จะต้องไม่เกิน 15,000 บาท

  • สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับพนักงานเอกชนจะได้รับ ก็คือ

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ จาก ประกันสังคมออนไลน์ ทุกมาตรา ที่ 33 ก็คือ ความคุ้มครอง ในกรณีที่เจ็บป่วยจากอุบัติเหตุ ทุพพลภาพ การเสียชีวิต การคลอดบุตร สงเคราะห์บุตร หรือชราภาพ และ ในกรณีที่ว่างงานอีกด้วย

  • ช่องทางการสมัครเป็นผู้ประกันสังคม มาตรา 33 ก็คือ

พนักงานบริษัทเอกชน หรือผู้ประกันตนในมาตรา 33 จะมีนายจ้าง ซึ่งจะเป็นผู้ดำเนินการสมัครประกันสังคมออนไลน์ให้กับพนักงานบริษัทเอกชน โดยที่ไม่ต้องทำเอง

ประกันสังคมออนไลน์ ทุกมาตรา ประกันสังคม มาตรา 39 ช่วยเหลือผู้ที่ตกงานได้

ประกันสังคมออนไลน์ ทุกมาตรา มาตราที่สอง ก็คือ ผู้ที่เคยทำงานบริษัทเอกชนมาก่อน และ ได้ทำการลาออก แต่ยังต้องการที่จะรักษาสิทธิของประกันสังคมไว้ จึงสมัครใช้สิทธิประกันสังคมในมาตรา 39 แทน โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • การส่งเงินสมทบของผู้ประกันตน ก็คือ

จะต้องเป็นผู้ที่ประกันสังคมในมาตรา 33 มาแล้ว ไม่ต่ำกว่า 1 ปี เท่านั้น และ มีการลาออกจากงานไม่เกิน 6 เดือน จะต้องไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ และ จะต้องส่งเงินเข้ากองทุนเป็นจำนวน 432 บาทต่อเดือน โดยรัฐบาลจะช่วยสมทบอีก 120 บาทต่อเดือน

  • สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจาก ประกันสังคมออนไลน์ ทุกมาตรา ที่ 39 คือ

ในกรณีที่เจ็บป่วย เกิดอุบัติเหตุ ทุพพลภาพ การเสียชีวิต การคลอดบุตร สงเคราะห์บุตร และ ในกรณีชราภาพแล้ว

  • ช่องทางการสมัคร เป็นผู้ประกันสังคม มาตรา 39 ก็คือ

สามารถยื่นแบบคำขอ แบบ 1-20 ได้ด้วยตัวเอง ผ่านช่องทางการสมัคร ประกันสังคมออนไลน์ ทุกมาตรา ที่ 39 ภายใน 6 เดือนเท่านั้น นับตั้งแต่วันที่ออกจากงาน โดยสามารถยื่นได้ที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ ส่วนภูมิภาค ประกันสังคมจังหวัด และ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา

ประกันสังคมออนไลน์ ทุกมาตรา ประกันสังคม มาตรา 40 สำหรับผู้ที่รักอิสระ

ประกันสังคมออนไลน์ ทุกมาตรา มาตราสุดท้ายก็คือ บุคคลที่ไม่ได้เป็นลูกจ้างของบริษัทเอกชน ในมาตรา 33 และ มาตรา 39 จึงจะสามารถสมัครใช้สิทธิประกันสังคมออนไลน์ ในมาตรา 40 ได้ โดยจะต้องประกอบอาชีพอิสระเท่านั้น ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี และ มีอายุไม่เกิน 60 ปีเท่านั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • การส่งเงินสมทบของผู้ประกันตน ก็คือ

มีแบบคุ้มครอง 3 กรณี คือ จ่ายเดือนละ 100 บาทต่อเดือน โดยที่จ่ายเอง 70 บาท  และ รัฐบาลสมทบให้อีก 30 บาท

มีแบบคุ้มครอง 4 กรณี คือ จ่ายเดือนละ 150 บาทต่อเดือน โดยที่จ่ายเอง 100 บาท  และ รัฐบาลสมทบให้อีก 50 บาท

  • สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจาก ประกันสังคมออนไลน์ ทุกมาตรา มาตรา 40 

ก็คือ รับความคุ้มครอง 3 กรณี ก็คือ ในกรณีที่เจ็บป่วย ทุพพลภาพ และ การเสียชีวิตนั่นเอง ส่วนความคุ้มครอง 4 กรณี ก็คือ ในกรณีที่เจ็บป่วย ทุพพลภาพ การเสียชีวิต และ ในกรณีที่ชราภาพแล้ว

  • ช่องทางการสมัคร เป็นผู้ประกันสังคมมาตรา 40 มีอะไรบ้าง

เข้าไปยังเว็บไซต์ของประกันสังคม ที่ www.sso.go.th หลังจากนั้นให้เลือกแถบเมนู ลงทะเบียนผู้ ประกันสังคมออนไลน์ ทุกมาตรา ที่ 40 หลังจากนั้น ให้ทำการกรอกข้อมูลส่วนตัว และ ข้อมูลในการสมัครประกันสังคมออนไลน์ให้ครบถ้วน ถูกต้อง แล้วจากนั้นระบบจะแจ้งผลการยืนยันผ่าน SMS โดยสามารถชำระเงิน ได้ทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านสะดวกซื้อ หรือเคาน์เตอร์ธนาคารเพื่อการเกษตร และ สหกรณ์การเกษตร และ ตู้เติมเงินออนไลน์ต่าง ๆ  หากชำระเงินเสร็จแล้ว จึงจะถือว่าการสมัครเสร็จเรียบร้อยนั่นเอง

ประกันสังคมออนไลน์ ทุกมาตรา ในยุคที่มีการเปลี่ยนไปแปลงอย่างมากนี้ หลาย ๆ คนต่างเริ่มให้ความสำคัญในการทำประกันสังคมมากยิ่งขึ้น เพราะการประกันสังคมติดตัวไว้ ถึงแม้ว่าจะทำให้รู้สึกอุ่นใจไม่มากก็น้อย แต่ก็ยังช่วยให้ได้เข้าถึงสิทธิหลายอย่าง โดยเฉพาะสิทธิขั้นพื้นฐานที่จะได้รับ ในยุคที่ทุกอย่างเปลี่ยนไปในทางที่ไม่เอื้ออำนวยในการดำเนินชีวิตมากนัก อีกทั้งการประกันสังคมไว้ ก็ไม่เสียหาย เพราะในตอนนี้สามารถสมัคร ประกันสังคมออนไลน์ ทุกมาตรา ได้อย่างรวดเร็ว และ สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นประกันสังคมมาตรา 33 สำหรับพนักงานในบริษัทเอกชนทั้งหลาย หรือจะเป็นประกันสังคมมาตรา 39 ที่มีไว้สำหรับผู้ที่ตกงาน หรือลาออกจากงาน แต่ก็ยังต้องการที่จะรักษาสิทธิเอาไว้ ก็สามารถสมัครในมาตรา 39 ได้ จะต้องเป็นผู้ประกันตนในมาตรา 33 มาก่อน ส่วน ประกันสังคมออนไลน์ ทุกมาตรา สุดท้าย ก็คือ ประกันสังคมมาตรา 40 ที่มีไว้สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ โดยสามารถทำการสมัครได้ผ่านช่องทางออนไลน์ที่ www.sso.go.th โดยจะมีขั้นตอนในการสมัครอย่างละเอียด ด้านบนที่กล่าวมาเรียบร้อยแล้ว ซึ่งสามารถสมัครตามขั้นตอนที่ได้แนะนำดังกล่าวได้เลย อีกทั้งยังสามารถเช็กสิทธิต่าง ๆ ของแต่ละมาตรา รวมถึงเช็กเงินสะสมได้อีกด้วย สะดวก ง่าย และ ตอบโจทย์ในยุคออนไลน์แบบนี้มาก