Pakanpaide new logo
ประกันสังคม รวมสิทธิประกัน

ประกันสังคม รวมสิทธิประกัน จ่ายไปทุกเดือนแล้วได้รับสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง ? หากใครที่กำลังสงสัยอยู่ บทความนี้นั้น จะพาไปหาคำตอบ รวมประโยชน์ประกันสังคม สำหรับผู้ประกันตนทุกมาตรา ครบจบในเว็บเดียว ประกันสังคม หมาย การสร้างหลักประกันในการดำรงชีวิต ของกลุ่มสมาชิกที่มีรายได้  จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม เพื่อรับผิดชอบการเฉลี่ยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเสียชีวิต เจ็บป่วย ทุพพลภาพ  ชราภาพ คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร และ การว่างงาน เพื่อให้ได้รับการรักษาพยาบาล และ มีค่าทดแทนรายได้อย่างต่อเนื่อง ภายใต้ระบบประกันสังคม แบ่งได้ 3 มาตรา ได้แก่ มาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 รายละเอียด สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนแต่ละมาตราของ ประกันสังคม รวมสิทธิประกัน มีดังต่อไปนี้

ประกันสังคม รวมสิทธิประกัน มาตรา 33 คืออะไร คุ้มครองอะไรบ้าง ?

ประกันสังคม รวมสิทธิประกัน ผู้ประกันตน มาตรา 33 คือ ลูกจ้างที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ และ ไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ วันเข้าทำงาน และ ทำงานอยู่ในสถานประกอบการที่มีลูกจ้าง ตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป

อัตราเงินสมทบประกันสังคม มาตรา 33 ที่ต้องนำส่งเข้ากองทุนประกันสังคมในทุก ๆ เดือน คำนวณจากฐานค่าจ้าง  สูงสุดไม่เกินเดือนละ 15,000 บาท  และ ขั้นต่ำสุดเดือนละ 1,650 บาท ทั้งนี้ รัฐบาลจะออกเงินสมทบกองทุนให้อีกส่วนหนึ่ง มีรายละเอียดดังนี้ 

 1. นายจ้าง ส่งเงินสมทบในอัตรา 5% ของค่าจ้างลูกจ้าง ขั้นต่ำ 83 บาท / เดือน และ สูงสุดไม่เกิน 750 บาท / เดือน 
 2. ลูกจ้าง / ผู้ประกันตน ส่งเงินสมทบในอัตรา 5% ของค่าจ้าง ขั้นต่ำ 83 บาท / เดือน และ สูงสุดไม่เกิน 750 บาท / เดือน 

สิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตน ประกันสังคม รวมสิทธิประกัน มาตรา 33 จะได้รับ สามารถแบ่งออกได้เป็น 7 กรณี ดังนี้ 

 1. กรณีเจ็บป่วย 
 2. กรณีคลอดบุตร 
 3. กรณีทุพพลภาพ 
 4. กรณีเสียชีวิต 
 5. กรณีชราภาพ 
 6. กรณีสงเคราะห์บุตร
 7.  กรณีว่างงาน

ประกันสังคม รวมสิทธิประกัน มาตรา 39 คืออะไร คุ้มครองอะไรบ้าง ?

ประกันสังคม รวมสิทธิประกัน ผู้ประกันตน มาตรา 39 คือ บุคคลที่เคยทำงานและเป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 มาก่อน แล้วออกจากงานแต่ต้องการรักษาสิทธิประกันสังคม เงินสมทบที่ผู้ประกันตน มาตรา 39 ต้องนำส่งจะเท่ากับ 432 บาท / เดือน ทั้งนี้ ผู้ประกันตนต้องส่งเงินสมทบให้ครบทุกเดือนต่อเนื่องกัน ซึ่งหากไม่ส่งเงินสมทบ 3 เดือนติดต่อกัน หรือ ภายในระยะเวลา 12 เดือน ส่งเงินสมทบไม่ครบ 9 เดือน ก็จะถือว่าสิ้นสุดสภาพการเป็นผู้ประกันตน มาตรา 39 ในทันที

คุณสมบัติ มาตรา 39 มีดังนี้ เคยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ออกจากงานไม่เกิน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกงาน และ จ่ายเงินสมทบแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน รวมถึงต้องไม่เป็นผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพจากกองทุน 

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกันตน มาตรา 39 จะได้รับความคุ้มครองจาก ประกันสังคม รวมสิธิประกัน 6 กรณี ต่อเนื่องจากการเป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 ซึ่งได้แก่ กรณีเจ็บป่วย , คลอดบุตร , ทุพพลภาพ ,  เสียชีวิต , สงเคราะห์บุตร , ชราภาพ โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เช่นเดียวกับ ผู้ประกันตน มาตรา 33

ประกันสังคม รวมสิทธิประกัน มาตรา 40 คืออะไร คุ้มครองอะไรบ้าง ?

ประกันสังคม รวมสิทธิประกัน ผู้ประกันตน มาตรา 40 คือ บุคคลทั่วไปที่ประกอบอาชีพอิสระ หรือ แรงงานนอกระบบ ไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 หรือ ผู้ประกันตนมาตรา 39 การจ่ายเงินสมทบประกันสังคม มาตรา 40 มีด้วยกัน 3 ทางเลือก ได้แก่ 

 1. จ่ายเงินสมทบ 70 บาท / เดือน
 2. จ่ายเงินสมทบ 100 บาท / เดือน
 3. จ่ายเงินสมทบ 300 บาท / เดือน 

คุณสมบัติของผู้สมัคร มาตรา 40 

 1. มีสัญชาติไทย หรือ เป็นผู้ถือบัตรประจำตัวไม่มีสัญชาติไทย ที่มีเลขหลักแรกเป็น 0 , 6 หรือ 7 
 2. อายุต้องไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ และ ไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ เท่านั้น
 3. เป็นผู้พิการทางร่างกายที่รับรู้สิทธิ 
 4. ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และ 39 หรือ เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ รับข้าราชการ

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกันตน ประกันสังคม รวมสิทธิประกัน  มาตรา 40 

 1. จ่ายเงินสมทบ 70 บาท / เดือน คุ้มครอง ประสบอุบัติเหตุ หรือ เจ็บป่วย , ทุพพลภาพ , เสียชีวิต 
 2. จ่ายเงินสมทบ 100 บาท / เดือน คุ้มครอง ประสบอุบัติเหตุ หรือ เจ็บป่วย , ทุพพลภาพ , เสียชีวิต , ชราภาพ 
 3. จ่ายเงินสมทบ 300 บาท / เดือน คุ้มครอง ประสบอุบัติเหตุ หรือ เจ็บป่วย , ทุพพลภาพ  , เสียชีวิต , ชราภาพ , สงเคราะห์บุตร

ประกันสังคม รวมสิทธิประกัน จัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างหลักประกัน ในการดำรงชีวิตในกลุ่มของสมาชิกที่มีรายได้ และ จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม เพื่อรับผิดชอบเฉลี่ยความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้นจากการเจ็บป่วย คลอดบุตรทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์ ชราภาพ และ การว่างงาน เพื่อให้ได้รับการรักษาพยาบาล และ มีการทดแทนรายได้อย่างต่อเนื่องนั่นเอง ดังนั้นจึงมีความสำคัญที่จะช่วยคุ้มครองลูกจ้าง และ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือ ผู้ลาออกมาประกันตนเอง ซึ่งจะประกอบด้วยมาตรา 33 , 39 , 40 เราหวังว่าบทความข้างต้นจะเป็นประโยชน์ สำหรับผู้ประกันตน หรือ ผู้กำลังตัดสินใจทำประกันสังคม ไม่มาก็น้อยนะคะ ทั้งนี้การทราบสิทธิประโยชน์ และ มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ประกันสังคม รวมสิทธิประกัน จึงเป็นสิ่งที่ท่านควรทราบ เพื่อจะได้รักษาสิทธิของท่านเอง