ประกันสังคม40 สำหรับผู้ประกันตน นอกระบบ มีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

ประกันสังคม 40

ประกันสังคมมาตรา 40 คือ บุคคลทั่วไปที่ประกอบอาชีพอิสระ หรือ แรงงานนอกระบบ ไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 หรือ ผู้ประกันตนมาตรา 39 การจ่ายเงินสมทบประกันสังคม มาตรา 40 มีด้วยกัน 3 ทางเลือก ได้แก่ จ่ายเงินสมทบ 70 บาทต่อเดือน , จ่ายเงินสมทบ 100 บาทต่อเดือน และ จ่ายเงินสมทบ 300 บาทต่อเดือน 

คุณสมบัติของผู้สมัคร ประกันสังคมมาตรา 40

 1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย หรือ เป็นผู้ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่มีเลขประจำตัวหลักแรกเป็น 0 หรือ 6 หรือ 7 
 2. อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ และ ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ 
 3. ผู้พิการทางร่างกายที่รับรู้สิทธิ์ 
 4. ไม่เป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 และ 39 หรือ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ บทความข้างต้นนี้ก็เป็นเงื่อนไขการสมัครมาตรา 40 ที่ทุกท่านควรรู้

ประกันสังคม40 สิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนมีอะไรบ้าง ?

ประกันสังคม 40 รายละเอียดมีดังนี้ 

จ่ายเงินสมทบ 70 บาท/เดือน 

 1. ประสบอุบัติเหตุ หรือ เจ็บป่วย รับเงินทดแทนการขาดรายได้สูงสุด 300 บาท/วัน (ไม่เกิน 30 วัน/ปี) 
 2. ทุพพลภาพ รับเงินทดแทนการขาดรายได้ 500-1,000 บาท/เดือน (ไม่เกิน 15 ปี) 
 3. เสียชีวิต ได้รับค่าทำศพ 25,000 บาท (ได้รับเพิ่ม 8,000 บาท เมื่อจ่ายเงินสมทบครบ 60 เดือนก่อนเสียชีวิต) 

จ่ายเงินสมทบ 100 บาท/เดือน 

 1. ประสบอุบัติเหตุ หรือ เจ็บป่วย รับเงินทดแทนการขาดรายได้สูงสุด 300 บาท/วัน (ไม่เกิน 30 วัน/ปี) 
 2. ทุพพลภาพ รับเงินทดแทนการขาดรายได้ 500-1,000 บาท/เดือน (ไม่เกิน 15 ปี) 
 3. เสียชีวิต ได้รับค่าทำศพ 25,000 บาท (ได้รับเพิ่ม 8,000 บาท เมื่อจ่ายเงินสมทบครบ 60 เดือนก่อนเสียชีวิต) 
 4. ชราภาพ รับบำเหน็จชราภาพ 50 บาท/เดือน (ออมเพิ่มได้ 1,000 บาท/เดือน) 

จ่ายเงินสมทบ 300 บาท/เดือน 

 1. ประสบอุบัติเหตุ หรือ เจ็บป่วย รับเงินทดแทนการขาดรายได้สูงสุด 300 บาท/วัน (ไม่เกิน 90 วัน/ปี) 
 2. ทุพพลภาพ รับเงินทดแทนการขาดรายได้ 500-1,000 บาท/เดือน (ตลอดชีวิต) 
 3. เสียชีวิต ได้รับค่าทำศพ 50,000 บาท 
 4. ชราภาพ รับบำเหน็จชราภาพ 150 บาท/เดือน กรณีจ่ายเงินสมทบครบ 180 เดือน รับเงินเพิ่ม 10,000 บาท (ออมเพิ่มได้ 1,000 บาท/เดือน) 
 5. สงเคราะห์บุตร รับเงินสงเคราะห์บุตร 200 บาท/คน/เดือน (ครั้งละไม่เกิน 2 คน) เลือกได้ตามต้องการแบบ ประกันสังคม40

ประกันสังคม40 มีขั้นตอนการสมัครอย่างไรบ้าง ?

ประกันสังคมมาตรา 40 สามารถสมัครได้ทั้งทางออนไลน์ และ ด้วยตนเอง ดังนี้ 

1.สมัครออนไลน์ได้ที่ www.sso.go.th 

2.สมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ ร้านเซเว่นฯ ทุกสาขา ธ.ก.ส. และ บิ๊กซี 

ประกันสังคมมาตรา 40 มีขั้นตอนการสมัครดังนี้

 1. กรอกข้อมูลส่วนตัว 
 2. รายละเอียดข้อมูลติดต่อ 
 3. เลือกรูปแบบเงินสมทบที่จะต้องจ่ายเป็นรายเดือนทุกเดือน มี 3 ทางเลือก ต่อไปนี้ ทางเลือก 
 •           จ่ายเดือนละ 70 บาท คุ้มครองเจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต ทางเลือก 
 •           จ่ายเดือนละ 100 บาท คุ้มครองเจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต ชราภาพ ทางเลือก 
 •           จ่ายเดือนละ 300 บาท คุ้มครองเจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต ชราภาพ สงเคราะห์บุตร 

ทั้งนี้ท่านสามารถเลือกสมัครได้หลายช่องทาง และ เลือกแบบตามที่กล่าวมาข้างต้นได้เลย

ประกันสังคม40 มีช่องทางการชำระเงิน ช่องทางใดบ้าง ?

ประกันสังคมมาตรา 40 เปิดช่องทางการชำระเงินดังต่อไปนี้ 

 1. ชำระเงิน ณ สำนักงานประกันสังคมทุกเขตใกล้บ้าน 
 2. หักเงินฝากผ่านบัญชีธนาคาร 
 3. ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) , ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) , ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) , ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) , ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) , ธนาคารออมสิน จำกัด (มหาชน) , ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) 4. ชำระผ่านเคาน์เตอร์ให้บริการ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ช้อปปี้ เพย์ , ตู้บุญเติม , ห้างสรรพสินค้าโลตัส , บิ๊กซี ซุปเปอร์เซนเตอร์ ทั้งหมดนี้คือช่องทางการชำระเงิน ประกันสังคมมาตรา 40 ทั้งที่สาขา และ แบบออนไลน์ ซึ่งสำนักงานประกันสังคมพร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประตนทุกรายให้มากที่สุด

ประกันสังคมมาตรา 40 มีขึ้นมาเพื่อช่วยคุ้มครองบุคคลทั่วไป เช่น แรงงานนอกระบบ ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร ผู้ค้า ผู้มีอาชีพอิสระ หรือ ฟรีแลนซ์ ต้องไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 หรือ ผู้ประกันตนมาตรา 39 โดยได้รับความคุ้มครองมากที่สุด 5 กรณี ได้แก่ ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย ชราภาพ และสงเคราะห์บุตร ตามเงื่อนไขการเกิดสิทธิ์ อย่างไรก็ตาม สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง ประกันสังคมมาตรา 40 หากท่านสนใจ สมัครประกันสังคมมาตรา 40 ได้ที่สำนักงานประกันสังคมตามเขตพื้นที่ของท่าน วันจันทร์ ถึง ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น. หรือ ท่านสามารถสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ที่ www.sso.go.th ได้ตลอด 24 ชั่วโมง