ประกันสุขภาพ มีความจำเป็น ทำไมห้ามมองข้าม

ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพ คืออะไร ? ประกันสุขภาพ ออกแบบมาเพื่อคุ้มครองหากตรวจพบโรคร้ายแรง เช่น มะเร็ง หรือ สามารถเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย รวมถึงค่าผ่าตัด และ ศัลยกรรม โดยให้บริษัทประกันเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ส่วนนี้ให้คุณเมื่อเข้ารับการรักษา

การประกันสุขภาพแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การประกันภัยอุบัติเหตุ และ สุขภาพหมู่ , การประกันภัยอุบัติเหตุ และ สุขภาพรายบุคคล ทั้ง 2 ประเภท ให้ความคุ้มครองที่เหมือนกัน โดยแบ่งความคุ้มครองหลักออกได้เป็น 7 หมวด ได้แก่

 1. ให้ความคุ้มครองเมื่อผู้เอาประกันภัย ต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล เพราะการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการป่วยไข้ โดยจะชดเชยค่าใช้จ่ายอันเกิดจาก ค่าห้อง และ ค่าอาหาร , ค่าบริการทั่วไป , ค่าใช้จ่ายในกรณีที่มีการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน 
 2. ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการผ่าตัด ค่าปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับการผ่าตัด 
 3. ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการให้แพทย์มาดูแล 
 4. ค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษาที่คลินิก หรือ แผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล 
 5. ค่าใช้จ่ายในการคลอดบุตร 
 6. ค่าใช้จ่ายในการรักษาฟัน 
 7. การชดเชยค่าใช้จ่าย

 เพราะเรื่องไม่คาดฝันมักเกิดขึ้นได้เสมอ ท่านจึงไม่ควรมองข้าม ประกันสุขภาพ 

ประกันสุขภาพ มีข้อดีอย่างไร ?

ประกันสุขภาพ ถูกออกแบบมาเพื่อคุ้มครองกรณีเจ็บป่วย เช่น ตรวจพบโรคร้าย หรือ มีค่ารักษาพยาบาล เมื่อต้องเข้ารับการรักษา ซึ่งบางโรคมีค่าใช้จ่ายสูงมาก ประกันสุขภาพช่วยให้คุณตัดสินใจเข้ารับการรักษา ได้อย่างสบายใจ เคลมง่าย เพราะบริษัทประกันจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ให้แทน ตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ โดยไม่ต้องสำรองจ่ายเงินไปก่อน การเลือกซื้อประกันสุขภาพ มีทางเลือกที่หลากหลาย สามารถเลือกแบบ เบิกค่ารักษาพยาบาลเฉพาะกรณีนอนค้างคืน ( IPD ) อย่างเดียว หรือ เบิกเมื่อเป็นผู้ป่วยนอก ( OPD ) ด้วยก็ได้ คุณสามารถเลือกแบบทำพ่วง พร้อมกับประกันชีวิตไปเลย หรือ เลือกคุ้มครองรายปี โดยไม่ทำประกันชีวิตก็ได้ รวมถึงประกันการขาดรายได้ด้วย ทั้งหมดนี้ก็เป็นประโยชน์ของ ประกันสุขภาพ ที่คุณไม่ควรมองข้าม ใครที่ยังไม่มีประกันสุขภาพก็รีบหาประกันสุขภาพ มาช่วยดูแลคุณ และ ครอบครัวได้แล้วนะคะ

ประกันสุขภาพ อัตราเบี้ยประกันขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไร ?

ประกันสุขภาพ อัตราเบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้ 

 1. อายุของผู้เอาประกันภัยที่แตกต่างกัน สามารถแสดงถึงโอกาสที่ร่างกาย จะบาดเจ็บ หรือ เจ็บป่วย รวมถึงการได้รับผลกระทบแทรกซ้อนแตกต่างกันไปด้วย เพราะบุคคลทั่วไปเมื่อมีอายุมากขึ้น ก็จะมีโอกาสเกิดปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ ได้มากขึ้น 
 2. เพศ ปัจจุบันความเสี่ยงภัยของเพศหญิง จะไม่แตกต่างจากเพศชายมากนัก แต่อย่างไรก็ตามความแข็งแรงของสุขภาพร่างกาย ยังมีความแตกต่างกันอยู่ โดยปกติเพศหญิงจะใช้เวลาในการฟื้นตัวจากการเจ็บป่วย หรือ บาดเจ็บทางร่างกายนานกว่าเพศชาย ผู้รับประกันภัยจึงอาจจะรับประกันภัย โดยกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยสูงกว่าเพศชาย 
 3. สุขภาพ ได้แก่ ประวัติเกี่ยวกับสุขภาพ และ การรักษาพยาบาล รวมทั้งสภาพร่างกายของผู้ขอเอาประกันภัย 
 4. อาชีพแสดงถึงกิจกรรม ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน ของแต่ละบุคคลซึ่ง จะนำไปสู่ความเสี่ยงภัย หรือ แนวโน้มที่จะได้รับบาดเจ็บ หรือ เจ็บป่วยที่ต่างกันออกไป 
 5. การดำเนินชีวิต แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมซึ่งจะมีผลต่อสุขภาพ หรือ อุบัติเหตุของบุคคลที่แตกต่างกันไป 
 6. สำหรับการประกันภัยหมู่ จะต้องมีการพิจารณาถึง จำนวนบุคคลที่จะเอาประกันภัย ด้วยเพราะถ้าจำนวนบุคคลมาก การกระจายความเสี่ยงจะมีมากกว่า ซึ่งจะทำให้อัตราเบี้ยประกันภัยต่ำลงได้ ทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น เป็นปัจจัยที่ทำให้เบี้ย ประกันสุขภาพ ของแต่ละคนไม่เท่ากัน

ประกันสุขภาพ การพิจารณาประกันภัยของบริษัท ?

ประกันสุขภาพ การพิจารณารับประกันภัยของบริษัท ย่อมขึ้นอยู่กับสุขภาพ / อายุของผู้เอาประกันภัยเป็นสำคัญ และ ในการให้ความคุ้มครองแก่ ผู้เอาประกันภัยนั้น บริษัทจะไม่คุ้มครอง “ โรคที่เป็นมาก่อนการทำประกันภัย ” อาทิเช่น หากผู้เอาประกันภัย เป็นโรคเบาหวานมาก่อน การทำประกันภัย บริษัทจะไม่คุ้มครอง หากผู้เอาประกันภัยนั้นต้องรักษาตัว ด้วยโรคเบาหวาน แต่จะคุ้มครอง หากผู้เอาประกันภัยนั้นเกิดเป็นโรคหัวใจ ขึ้นมาภายหลัง ดังนั้น หากผู้ขอเอาประกันภัยที่มีสุขภาพไม่แข็งแรง หรือ มีโรคประจำตัวหลายอย่าง โอกาสที่จะเจ็บป่วยในอนาคต ย่อมมากกว่า ผู้มีสุขภาพแข็งแรง บริษัทอาจจะพิจารณารับประกันภัย ผู้ขอเอาประกันภัยรายนั้น ด้วยเบี้ยประกันภัยที่สูงกว่าคนปกติ หรือ อาจจะไม่รับประกันภัยเลยก็ได้ ในกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยเจ็บป่วยด้วยโรคที่รุนแรง เช่น เอดส์ มะเร็ง บริษัทมักจะไม่รับประกันภัย ทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นสิ่งบริษัทประกันภัยจะพิจารณารับ หรือ ไม่รับ ประกันสุขภาพ ที่ท่านควรทราบ

ประกันสุขภาพ เป็นการประกันรูปแบบหนึ่ง ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก โดยบริษัทประกันตกลงจะชดเชยค่าใช้จ่าย ที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาล ของผู้เอาประกันตามสัญญา ทั้งการเจ็บป่วยจากโรคต่าง ๆ และ การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล อีกทั้งยังเป็นหลักประกัน ให้คุณอุ่นใจเมื่อเจ็บป่วย ซึ่งปัจจุบัน ประกันสุขภาพ ก็มีให้เลือกหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นความคุ้มครองผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก , ความคุ้มครองโรคร้ายแรง , ความคุ้มครองอุบัติเหตุ รวมไปถึงการชดเชยรายได้ ซึ่งประกันสุขภาพ บางแผนยังมีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ให้กับผู้เอาประกันอีกด้วย ในบทความนี้เราหวังว่าทุกคนจะได้เห็นความสำคัญของ ประกันสุขภาพ ที่ไม่ควรมองข้าม เพื่อช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายให้แก่ท่าน เพราะสิ่งที่ว่าแน่นอน อาจไม่แน่นอนเสมอไป สิ่งไม่คาดฝันมักเกิดขึ้นได้เสมอ