Pakanpaide new logo
ประกันออมทรัพย์ คือ

เราขอแนะนำให้รู้จัก ประกันออมทรัพย์ คือ ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ อีกหนึ่งทางเลือกการออม ที่นอกจากจะได้รับผลตอบแทนดีกว่าการฝากเงินแล้ว ยังได้รับการคุ้มครองชีวิต และ ที่สำคัญ หากมีระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ก็ยังสามารถนำเงินออมที่เป็น ค่าเบี้ยประกันนี้ไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 100,000 บาทอีกด้วย

ประกันออมทรัพย์ คือ เงินออม และ ผลประโยชน์ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

ประกันออมทรัพย์ คือ ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์นั้นมีให้เลือกหลากหลาย ทั้งระยะสั้น และ ระยะยาว เช่น 5/10 7/15 15/25 1/30 20/20 เป็นต้น โดยตัวเลขด้านหน้า คือ จำนวนปีที่ชำระเบี้ยประกันภัย และ ตัวเลขด้านหลัง คือ จำนวนปีที่คุ้มครอง เช่น ประกันชีวิตแบบออมทรัพย์ 5/10 หมายถึง ระยะเวลาจ่ายชำระเบี้ย 5 ปี ให้ความคุ้มครองชีวิต 10 ปี เมื่อครบกำหนดอายุ กรมธรรม์ ก็จะได้รับเงินออม และ ผลประโยชน์ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ เป็นต้น

ประกันออมทรัพย์ คือ ประกันชีวิตที่มีวงเงินความคุ้มครองสูง

6 เหตุผลที่เรา ประกันออมทรัพย์ คือ

  • คุ้มครองชีวิต และ ให้ความมั่นคงกับลูกหลาน
  • บังคับให้มีวินัยการออม
  • ทำให้มี “เงินก้อน” ไว้ใช้ในอนาคต
  • จำนวน “ผลตอบแทน” ชัดเจน
  • ผลตอบแทน “ไม่เสียภาษี” อะไรเลย
  •  เบี้ยประกันใช้ “ลดหย่อนภาษี” ได้

ควรเลือกแบบประกันที่ตรงกับความต้องการ โดยส่วนใหญ่ประกันชีวิตที่มีวงเงินความคุ้มครองสูง ผลตอบแทนที่ได้รับจะค่อนข้างน้อย เพราะค่าเบี้ยประกันบางส่วนจะถูกนำไปหักจ่ายเป็นค่าความคุ้มครอง

ประกันออมทรัพย์ คือ ผลตอบแทนที่แน่นอน ตรงตามที่วางแผนไว้

ควรเลือก ประกันออมทรัพย์ ให้เหมาะกับอายุ และ ความสามารถในการหารายได้ เช่น การทำประกันสะสมทรัพย์แบบระยะยาว ที่ต้องชำระเบี้ย 10 – 20 ปี เหมาะกับวัยเริ่มต้นทำงาน หรือ วัยกลางคน แต่สำหรับวัยใกล้เกษียณแล้ว ก็อาจจะไม่เหมาะสม เพราะส่วนใหญ่แล้วรายได้หลังเกษียณจะลดลงมาก อาจเป็นภาระมากกว่าจะเป็นการออมเงิน ประกันชีวิตเป็นสัญญาต่างตอบแทนซึ่งเมื่อผู้เอาประกันชำระเบี้ยแล้ว บริษัทประกันก็จะนำเงินบางส่วน (หลังหักค่าความคุ้มครอง และ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง) ไปลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนกลับมา ดังนั้น หากผู้เอาประกันต้องการยกเลิกสัญญาก่อนกำหนด ผู้เอาประกันอาจได้รับเงินคืนสูง หรือ ต่ำกว่าที่ชำระเบี้ยไว้ก็ได้ โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดได้จากกรมธรรม์

ประกันออมทรัพย์ คือ ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ อีกหนึ่งทางเลือกการออม ที่นอกจากจะได้รับผลตอบแทนดีกว่าการฝากเงินแล้ว ยังได้รับการคุ้มครองชีวิต และ ที่สำคัญ หากมีระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ดังนั้น การออมเงินในประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ค่อนข้าง ที่จะมีสภาพคล่องต่ำ เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์การเงินอื่น ๆ ที่สามารถแปลงเป็น เงินสดได้ทันที หากรู้ตัวว่า อาจมีความจำเป็นต้องใช้เงินระหว่างที่ออมอยู่ ก็ควรจะพิจารณาเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ให้ละเอียด รอบคอบก่อน จะได้ไม่เสียประโยชน์ในภายหลัง