ประกัน aia สะสม ทรัพย์ 10 ปี

ในสถานการณ์แบบนี้ หลาย ๆ คนคงมองหาที่ออมเงินที่ปลอดภัย ได้ผลการตอบแทนที่แน่นอน และไม่อยากเสี่ยงกับการขาดทุนเหมือนการลงทุน เราขอแนะนำ ประกัน aia สะสม ทรัพย์ 10 ปี เหมาะกับคนที่ ต้องการความมั่นคง เป็นการออมเงินพร้อมกับได้รับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตไปด้วย ผลตอบแทนจึงไม่สูงเมื่อเทียบกับ การนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์อื่น ๆ ประกันสะสมทรัพย์เป็นประกันที่เน้นการออมเงิน พร้อมความคุ้มครองไปพร้อม ๆ กัน เมื่อคุณส่งเบี้ยประกันครบตามระยะเวลาที่กำหนด ประกันชีวิตก็จะจ่ายเงินคืนให้คุณ โดยมีจ่ายคืนแบบก้อนครั้งเดียว และ แบบมีเงินคืนระหว่างตลอดสัญญา หากคุณเสียชีวิตระหว่างที่ส่งกรมธรรม์ คนข้างหลังเรา ก็จะได้รับเงินก้อนที่เรียกว่า จำนวนเงินเอาประกัน ตามที่ระบุไว้ในสัญญากรมธรรม์

จุดเด่น ประกัน aia สะสม ทรัพย์ 10 ปี

1. คุณชำระเบี้ยประกันภัยแค่ 20 ปี คุณจะได้รับความคุ้มครองถึง 20 ปี

2. อุ่นใจยิ่งขึ้นด้วย ความคุ้มครองจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ เพิ่มขึ้นเป็นระยะตั้งแต่ปี กรมธรรม์ที่ 11 – 15 เท่ากับ 200% และ เพิ่มขึ้นเป็น 300% ตั้งแต่ ปีกรมธรรม์ที่ 16 – 20  

3. รับเงินคืนรายงวด110% ของจำนวนเงิน เอาประกันภัย เริ่มต้น ทุก 4 ปี เริ่มสิ้นปี กรมธรรม์ที่ 4, 8, 12 และ 16 และ รับเงินคืนครบ สัญญาสูงถึง 300% รวมผลประโยชน์เงินคืน ตลอดสัญญาทั้งสิ้น 340%

4. รับสิทธิ์ ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ตามกฎหมายกำหนด2

5. ทั้งนี้ เพื่อให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดของ ผู้เอาประกันภัย การจ่ายผลประโยชน์กรณี “เสียชีวิต” และ “อยู่ครบตามสัญญา” บริษัท พิจารณาการจ่ายผลประโยชน์แล้วแต่ “จำนวนในข้อใด ข้อหนึ่งจะมากกว่า”  ระหว่างจำนวนเงินเอาประกันภัย มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์  จำนวนเงินเบี้ยประกันภัย

ความคุ้มครองที่คุณจะได้ จาก ประกัน aia สะสม ทรัพย์ 10 ปี

ให้คุณออมเงินสบาย ๆ ตรงเป้าหมาย ทางการเงิน พร้อมรับ ผลตอบแทนที่คุ้มค่า และความคุ้มครอง ที่มั่นคงคุ้มครองดี เงินออมงอกเงย เพิ่มเงินออมของ ครอบครัวด้วย ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ความคุ้มครองชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี รับความคุ้มครอง 20 ปี ผลประโยชน์ กรณีมีชีวิตอยู่ตลอดสัญญา บริษัทจะจ่ายเงินคืน รายงวด ในอัตราร้อยละ ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ในกรณีที่กรมธรรม์ เปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ ใช้เงินสำเร็จ หรือแปลงเป็นการประกันภัย แบบขยายเวลา ผู้เอาประกันภัยจะ ไม่ได้รับเงินจ่ายคืนรายงวดดังกล่าว เงินครบกำหนดสัญญา จะจ่ายผลประโยชน์จำนวนใด ที่มากกว่าระหว่าง รับ 300% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือ เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือ จำนวนเบี้ยประกันภัยหลัก ที่บริษัทได้รับชำระมาแล้วทั้งหมด หักด้วย จำนวนเงินจ่ายคืนรายงวดที่บริษัทได้จ่ายแล้วทั้งหมด (ถ้ามี) ในกรณี ที่มีการลดจำนวนเงินประกันใน ระหว่างที่กรมธรรม์มีผลบังคับ จำนวนเบี้ยประกัน และ เงินจ่ายคืนรายงวดก่อนที่จะมีการลดจำนวนเงิน เอาประกันภัย จะลดลงตาม สัดส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลง ผลประโยชน์ กรณีเสียชีวิต จะจ่ายผลประโยชน์จำนวนใด ที่มากกว่าระหว่างร้อยละของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ประกัน aia สะสม ทรัพย์ 10 ปี

ค่าเวนคืนกรมธรรม์ จำนวนเบี้ยประกันภัยหลัก บริษัทได้รับชำระมาแล้วทั้งหมด หักด้วย จำนวนเงินจ่ายคืน รายงวดที่ บริษัทได้จ่ายแล้วทั้งหมด  ในกรณีที่มีการลด จำนวนของเงินประกันภัย ในระหว่างที่กรมธรรม์มีผลบังคับจำนวน เบี้ยประกันและ เงินจ่ายคืน รายงวดก่อนที่จะ มีการลดจำนวนเงินเอาประกันภัย จะลดลงตามสัดส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลง ทั้งนี้ หากคุณผู้เอาประกันภัย “เสียชีวิตระหว่าง ปีกรมธรรม์” บริษัทจะคำนวณเบี้ยประกันภัย เต็มปีกรมธรรม์ ในส่วนของผลประโยชน์ กรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร บริษัทจะทำการยกเว้น การชำระเบี้ยประกันของแบบประกันภัยหลัก และหากคุณ เกิดกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร ก่อนที่จะอายุครบ 60 ปี ตามจำนวนเงินที่เอาประกันภัยจะได้รับการคุ้มครอง ภายใต้สัญญาเพิ่มเติม ผลประโยชน์ของการยกเว้นเบี้ยประกัน WP (จะไม่เกิน 4 ล้านบาทต่อรายชีวิต) สัญญาเพิ่มเติม เพิ่มความอุ่นใจได้ด้วยการแนบสัญญาเพิ่มเติมต่าง ๆ ได้สิทธิลดหย่อนภาษีฯ เบี้ยประกันใช้ ลดหย่อนภาษีเงินได้ตามกฎหมายกำหนด

ประกัน aia สะสม ทรัพย์ 10 ปี คือ การประกันชีวิตแบบหนึ่ง ซึ่งผู้รับประกันภัย จะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันให้แก่ผู้เอาประกันหากยัง มีชีวิตอยู่จนกรมธรรม์ครบกำหนด หรือจ่ายจำนวนเงิน เอาประกันให้แก่ ผู้รับประโยชน์ถ้าผู้เอาประกันถึงแก่กรรม ขณะที่ กรมธรรม์ยังไม่ครบกำหนดสัญญา ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษา และ ทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขาย ก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์ คุณสามารถโทร สอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร1581 หรือที่ 181 ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพ 10500