เบอร์แจ้งเคลม เมืองไทยประกันภัย 1484 คำแนะนำกรณีอุบัติเหตุต่าง ๆ

เบอร์แจ้งเคลม เมืองไทยประกันภัย

เบอร์แจ้งเคลม เมืองไทยประกันภัย สามารถโทรแจ้งอุบัติเหตุที่หมายเลข 1484 พร้อมกับคำแนะนำในการเกิดเหตุกรณีต่าง ๆ เนื่องจากอุบัติเหตุนั้นมีหลายกรณี ทั้งกรณีที่รถประกันเป็นฝ่ายถูก กรณีที่ไม่มีฝ่ายใดยอมรับผิด หรือ อุบัติเหตุที่ไม่มีคู่กรณี แต่รถเสียหายไม่มาก จะต้องทำอย่างไร ทำการให้คำแนะนำได้ รวมถึง เอกสารในการเบิกค่าสินไหม ทดแทน และ ระยะเวลานัดจ่าย ค่าซ่อมรถประกันอีกด้วย

คำแนะนำในการเกิดอุบัติเหตุ แต่ละกรณี

คำแนะนำในการแจ้งเคลม โทรแจ้งอุบัติเหตุที่หมายเลข 1484 ช่วงเวลาระหว่างที่รอเจ้าหน้าที่ โปรดปฏิบัติดังนี้ (หากท่านสามารถปฏิบัติได้)

กรณีรถประกันเป็นฝ่ายถูก 

1. จดทะเบียนรถ ชื่อ ที่อยู่ ของคู่กรณี และ พยาน (ถ้ามีพยาน)

2. หากคู่กรณียอมรับผิด ให้คู่กรณีทำบันทึกยอมรับผิดสั้นไว้ก่อน แล้วแยกเข้าข้างเพื่อรอเจ้าหน้าที่

3. หากคู่กรณีไม่ยอมรับผิด ยังไม่ให้แยกจากจุดเกิดเห็น รอจนกว่าเจ้าหน้าที่สำรวจภัยจะเดินมาถึง หรือ จนกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำแผนที่เกิดเหตุ

4. ไม่รับข้อเสนอชดใช้ใด ๆ จากคู่กรณีหากไม่ได้หารือ กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

5. เมื่อเจ้าหน้าที่สำรวจเดินทางไปถึงจุดเกิดอุบัติเหตุ และ ปฏิบัติงานเสร็จแล้ว เจ้าหน้าที่จะออกใบเคลมให้แก่คุณ

6. คุณสามารถนำใบเคลมติดต่อได้ที่อู่ซ่อมมาตรฐาน ที่รับงานซ่อมของบริษัทฯ กว่า 400 อู่ทั่วประเทศไทย  

หมายเหตุ : กรณีที่คุณทำประกันภัยประเภท 2, 3 (ความคุ้มครองเฉพาะความเสียหายของบุคคลภายนอก) บริษัทเมืองไทยประกันภัย อาจส่งเจ้าหน้าที่ไปเพื่อบริการคุณ ส่วนการติดตาม และ เรียกร้องค่าเสียหายคุณจะต้องเป็นผู้ดำเนินการเอง

กรณีที่ไม่มีฝ่ายใดยอมรับผิด 

1. อย่านำรถออกจากที่เกิดเหตุ (นอกจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นผู้สั่งให้ย้าย)

2. จดจำทะเบียน ชื่อ ที่อยู่ ของคู่กรณี

3. จดชื่อ ที่อยู่ ของพยานในที่เกิดเหตุ (ถ้ามี)

4. เมื่อเจ้าหน้าที่สำรวจตรวจสอบภัยเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุ และ ปฏิบัติงานเสร็จสิ้น เจ้าหน้าที่สำรวจจะออกใบเคลมให้ 

5. ผู้เอาประกันสามารถนำใบเคลมติดต่อซ่อมรถได้ที่อู่ซ่อมมาตรฐานของบริษัท ฯ กว่า 400 อู่ทั่วประเทศไทย หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อศูนย์ลูกค้าประชาสัมพันธ์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทางโทรศัพท์ หมายเลข 1484

หมายเหตุ : หากเรื่องถึงสถานีตำรวจ และ เจ้าหน้าที่สอบสวนมีความเห็นว่า ผู้ขับขี่รถประกันมีความผิดขับรถโดยประมาท บริษัทเมืองไทยประกันภัยจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายทางแพ่งโดยเจรจากับผู้เสียหายแทนท่าน และ ประกันตัวท่านหากพนักงานสอบสวนแจ้งมา

อุบัติเหตุที่ไม่มีคู่กรณี แต่รถเสียหายไม่มาก เมื่อคุณต้องการจัดซ่อมรถ ให้คุณโทรแจ้งอุบัติเหตุ และ ขอคำแนะนำได้ที่หมายเลข 1484 โดยท่านสามารถเลือกดำเนินการดังนี้

1. นำรถไปเคลมได้ที่อู่ซ่อมมาตรฐานที่รับงานซ่อมของทางบริษัทฯ กว่า 400 อู่ทั่วประเทศ

2. แจ้งความประสงค์ให้บริษัทฯ จัดส่งเจ้าหน้าที่สำรวจภัยไปพบ และ ทำเคลมให้คุณตามที่นัดหมายที่คุณสะดวก เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฯ ออกใบเคลมให้คุณไปติดต่อซ่อมภายหลัง

3. คุณสามารถนำรถไปติดต่อเคลมที่บริษัทฯ ได้ ทั้งสำนักงาน และ สาขาย่อย ทั่วประเทศไทย

คำแนะนำเมื่อคุณต้องการนำไปซ่อมกับอู่ที่ไม่ได้รับงานซ่อมของบริษัท ขอให้คุณนำรถไปประเมินราคากับอู่ที่คุณต้องการจัดซ่อม แล้วนำใบเคลม และ ใบเสนอราคาติดต่อบริษัทฯ เพื่อตกลงราคา ก่อนจัดซ่อม หรือ ท่านอาจจะต้องสำรองจ่ายค่าซ่อมไปก่อนแล้วนำเอกสารตั้งเบิกคืนกับบริษัท

คำแนะนำกรณีคุณจัดทำเฉพาะประกัน พ.ร.บ. ผู้ประสบภัยจากรถ เมื่อเกิดอุบัติเหตุ และ มีผู้ได้รับบาดเจ็บ

1. นำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลใกล้เคียง

2. โรงพยาบาลสามารถรับมอบอำนาจ จากผู้ประสบภัย เพื่อเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทฯ

3. การขอรับค่าเสียหาย ผู้ประสบภัย จะต้องแจ้ง ขอรับจากบริษัทฯ หรือ มอบอำนาจให้สถานพยาบาล

4. ค่าเสียหายเบื้องต้น รับได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ร้องขอ (เอกสารถูกต้องครบถ้วน)

5. ผู้ประสบภัยจากรถ ที่เป็นผู้ขับขี่ และ เป็นฝ่ายผิด จะได้รับความคุ้มครองเฉพาะค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น

เอกสารในการเบิกค่าสินไหม ทดแทน และ ระยะเวลานัดจ่าย ค่าซ่อมรถประกัน (กรณีสำรองจ่าย)

1. ใบเคลม

2. บันทึกตกลงราคาค่าซ่อม

3. ใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน

4. สำเนาทะเบียนรถ

5. นำรถไปตรวจสภาพ บางกรณีใช้รูปถ่ายแสดง 3 ขั้นตอน ( ก่อนซ่อม – ระหว่างซ่อม – หลังซ่อม )

6. สำเนาหน้าธนาคาร

7. สำเนาบัตรประชาชน 

8. กรณีเอกสารครบถ้วน และ ถูกต้อง รับเงินได้ ภายใน 15 วัน

ค่าเสียหายของรถคู่กรณี หรือ ค่าเสียหาย ของทรัพย์สิน

กรณีบาดเจ็บ

1. สำเนากรมธรรม์ประกันภัย (กรณีที่เป็นผู้เอาประกัน) 

2. ใบเคลม (ถ้ามี) 

3. บันทึกประจำวัน (ถ้ามี) 

4. ใบเสร็จรับเงิน (ต้นฉบับ)

5. ใบรับรองแพทย์

6. บันทึกการเรียกร้องสินไหมทดแทน

7. สำเนาบัตรประชาชน

8. สำเนาหน้าสมุดธนาคาร

9. หนังสือมอบอำนาจ กรณีไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง 

10. กรณีค่าเสียหาย เป็นที่ยุติ และ เอกสารครบถ้วน รับงานได้ภายใน 15 วัน

กรณีเสียชีวิต

1. สำเนากรมธรรม์ประกันภัย (กรณีที่เป็นผู้เอาประกัน)

2. ใบเคลม

3. บันทึกประจำวัน

4. สำเนาใบมรณบัตร

5. สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้เสียชีวิต

6. ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลก่อนเสียชีวิต

7. ข้อมูลของผู้เสียชีวิต เช่น อาชีพ รายได้ ฯลฯ

8. เอกสารแสดงความเป็นผู้เสียหาย เช่น คำสั่งแต่งตั้งของศาล ใบมอบอำนาจจากผู้เสียหายรายอื่น ๆ

9. สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียหาย

10. หนังสือมอบอำนาจ กรณีผู้เสียหายไม่สามารถดำเนินการด้วยตนเอง

11. กรณีค่าเสียหาย เป็นที่ยุติ และ เอกสารครบถ้วน รับเงินได้ผ่านใน 15 วัน

เบอร์แจ้งเคลม เมืองไทยประกันภัย สามารถโทรแจ้งอุบัติเหตุได้ที่หมายเลข 1484 ซึ่งแต่ละวิธีการจะขึ้นอยู่กับ กรณีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น กรณีรถประกันเป็นฝ่ายถูก กรณีที่ไม่มีฝ่ายใดยอมรับผิด หรือ ไม่มีคู่กรณีแต่รถเสียหายมาก จะต้องทำยังไง คุณสามารถแจ้งมาที่เบอร์ของเมืองไทยประกันภัยได้