Pakanpaide new logo
เปลี่ยนเลขทะเบียนรถใหม่มีขั้นตอนอย่างไร

เปลี่ยนเลขทะเบียนรถใหม่มีขั้นตอนอย่างไร ในกรณีที่ต้องการอยากเปลี่ยน เลขทะเบียนรถใหม่ จะด้วยเรื่องของความเชื่อตามโหราศาสตร์ หรือ เปลี่ยนเพราะเลขสวย เช่น แผ่นป้ายทะเบียนประมูล สามารถทำได้ตั้งแต่ที่คุณซื้อรถใหม่ หรือ รถที่ใช้งานมาแล้วสักพัก สามารถดำเนินการได้ 2 ขั้นตอนคือ

1.การจอง ป้ายทะเบียนรถยนต์ กรณีเพื่อนำมาจดทะเบียนกับรถที่มีป้ายทะเบียนแล้ว

2.การสลับแผ่น ป้ายทะเบียนรถ กรณีการขอใช้หมายเลขทะเบียน ซึ่งยังไม่เคยออกให้สำหรับรถคันใดมาใช้กับรถที่จดทะเบียนแล้ว

เปลี่ยนเลขทะเบียนรถใหม่มีขั้นตอนอย่างไร หากต้องการเปลี่ยนทะเบียนรถใหม่ เมื่อไม่พอใจกับป้ายเลขทะเบียนเก่าที่ใช้อยู่ หรือ ได้มีโอกาสประมูลเลขทะเบียน และ ต้องการใช้กับรถคันเก่าที่ขับอยู่ประจำ สามารถทำได้ มาดูกันว่ามีขั้นตอนอย่างไร ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่

เปลี่ยนเลขทะเบียนรถใหม่มีขั้นตอนอย่างไร ( ขั้นตอนแรก การจอง ป้ายทะเบียนรถยนต์ )

เปลี่ยนเลขทะเบียนรถใหม่มีขั้นตอนอย่างไร ขั้นตอนแรก การจอง ป้ายทะเบียนรถยนต์ กรณีเพื่อนำมาจดทะเบียนกับรถที่มีป้ายทะเบียนแล้ว

กรณี รถจดทะเบียนในกรุงเทพมหานคร การจองป้ายทะเบียนรถต้องติดต่อขอจองป้ายได้ที่ เว็บไซต์ www.tabienrod.com เท่านั้น กรณี รถจดทะเบียนในเขตต่างจังหวัด ติดต่อขอจองได้ที่สำนักงานขนส่งที่รับผิดชอบเท่านั้น เปลี่ยนเลขทะเบียนรถใหม่มีขั้นตอนอย่างไร

เอกสารการยื่นเรื่อง

1.บัตรประจำตัวประชาชน โดยเจ้าของรถต้องติดต่อด้วยตัวเองเท่านั้นไม่สามารถมอบอำนาจได้

2.สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ ( ตัวจริง ) หรือสัญญาเช่าซื้อฉบับจริง (พร้อมสำเนา)

3.กรณีต้องการจองมากกว่า 1 คัน ต้องนำหลักฐานแสดงการซื้อรถแนบด้วยทุกคัน

ขั้นตอนดำเนินการ

– ยื่นเอกสารจอง ป้ายทะเบียน ได้ที่ สำนักงานขนส่งพื้นที่รับผิดชอบ

– หลังจากได้รับป้ายต้องดำเนินการจดทะเบียนภายใน 60 วัน ถ้าเกิน 60 วันเจ้าหน้าที่ จะดำเนินการยกเลิก ป้ายทะเบียน ให้บุคคลอื่น

– จดทะเบียนแล้วรับ ป้ายทะเบียนรถ และ ชำระเงินค่า ป้ายทะเบียนรถ

– นำใบเสร็จรับเงิน + สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ ไปจดทะเบียนรถได้ที่ อาคาร 2 ชั้น 2 ( กรณีเขตกรุงเทพมหานคร ) หรือ สำนักงานขนส่งจังหวัดที่รับผิดชอบ ( กรณีต่างจังหวัด )

อัตราค่าธรรมเนียม = ไม่เสียค่าใช้จ่าย

เปลี่ยนเลขทะเบียนรถใหม่มีขั้นตอนอย่างไร (ขั้นตอนที่สอง การสลับ ป้ายทะเบียนรถยนต์ )

เปลี่ยนเลขทะเบียนรถใหม่มีขั้นตอนอย่างไร ขั้นตอนที่สอง การสลับ ป้ายทะเบียนรถยนต์ กรณีการขอใช้หมายเลขทะเบียน ซึ่งยังไม่เคยออกให้สำหรับรถคันใดมาใช้กับรถที่จดทะเบียนแล้ว

หลักเกณฑ์ เปลี่ยนเลขทะเบียนรถใหม่มีขั้นตอนอย่างไร

ภาษีของรถต้องเหลือไม่น้อยกว่า 30 วัน และ สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่น ดำเนินการแทนได้ โดยผู้รับมอบอำนาจ นำบัตรประจำตัวประชาชนแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ( แบบฟอร์มมอบอำนาจใช้แบบของสำนักงานขนส่งเท่านั้น )

เอกสารการยื่นเรื่อง

1.สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ ( ตัวจริงพร้อมสำเนา )

2.บัตรประจำประชาชน( ตัวจริงพร้อมสำเนา ) ของเจ้าของรถ

3.หนังสือมอบอำนาจ ( กรณีที่เจ้าของรถไม่สะดวกไปดำเนินการ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท )สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ

4.หลักฐานการได้มาของป้าย

5.แผ่นป้ายทะเบียนเดิม

อัตราค่าธรรมเนียม = การขอสลับ ป้ายทะเบียนรถ ที่ได้จากการจอง 500 บาท / การขอสลับ ป้ายทะเบียนรถ ที่ได้จากการประมูล 1,500 บาท / ค่าแผ่นป้ายทะเบียนรถป้ายละ 100 บาท / ค่าคำขออื่น ๆ 75 บาท

เปลี่ยนเลขทะเบียนรถใหม่มีขั้นตอนอย่างไร ( รถเปลี่ยนทะเบียนใหม่ แจ้งเคลมประกันอย่างไร ) ?

เปลี่ยนเลขทะเบียนรถใหม่มีขั้นตอนอย่างไร ดังนั้น เพื่อตัดความยุ่งยาก และ ความสับสนที่อาจเกิดขึ้น เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเลขทะเบียนขึ้นมา ควรมีการแจ้งกับทางบริษัทประกันให้ได้ทราบ เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรถให้ถูกต้อง

ขั้นตอนการแจ้งบริษัทประกันมีดังนี้

  1. นำเอกสารส่งให้กับทางบริษัทประกัน หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงทะเบียนรถ คือ สำเนาทะเบียนที่มีการเปลี่ยนแปลงเลขทะเบียนรถ ณ สำนักงานเขตในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
  2. บริษัทประกันภัยจะออกสลักหลังเปลี่ยนแปลงให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายอะไร หลังจากนี้หากรถเกิดอุบัติเหตุ หรือ ได้รับความเสียหายอะไรก็สามารถแจ้งเคลมได้ทันที

เปลี่ยนเลขทะเบียนรถใหม่มีขั้นตอนอย่างไร เมื่อได้เลขทะเบียนรถยนต์ใหม่ที่จองแล้ว ผู้ขับขี่ต้องนำรถมาจดทะเบียน ที่สำนักงานขนส่งภายใน 15 วัน ทำการ นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้จดทะเบียน หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว สิทธิ์ในเลขทะเบียนนั้นจะตกไป ทางกรมขนส่งทางบก จะนำเลขทะเบียนรถยนต์ที่ผู้ขับขี่จองไว้ ไปจดทะเบียนให้ผู้อื่นต่อไป ทั้งนี้เมื่อได้ทะเบียนรถใหม่แล้ว ควรรีบแจ้งไปยังบริษัทประกัน ให้ได้ทราบทันที เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนรถให้ถูกต้องตามขั้นตอนข้างต้น เพียงเท่านี้ก็ทำให้เราขับขี่อย่างสบายใจได้แล้วค่ะ

เปลี่ยนเลขทะเบียนรถใหม่มีขั้นตอนอย่างไร กรณีคนที่มีรถยนต์คันเก่าแต่อยากจะใช้เลขทะเบียนเดิม หรือ อยากที่จะสลับเลขทะเบียนรถยนต์ กับคนในครอบครัวนั้น การเปลี่ยนทะเบียนรถยนต์จะแตกต่างออกไป โดยในขั้นตอนการเตรียมเอกสารนั้นจะต้องมีเอกสารของเจ้าของทะเบียนรถยนต์ทั้ง 2 ฝั่ง และ จะมีเอกสารหนังสือยินยอมการสลับเปลี่ยนเลขทะเบียนรถยนต์ จากนั้นดำเนินการได้เหมือนกันกับกรณีการเปลี่ยนทะเบียนรถใหม่ได้เลย เปลี่ยนเลขทะเบียนรถใหม่มีขั้นตอนอย่างไร ทั้งหมดนี้ก็เป็นขั้นตอน และ เอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในการเปลี่ยนเลขทะเบียนรถใหม่ สำหรับใครที่มีเลขมงคลก็อย่าลืม ที่จะเปลี่ยนเพื่อนความสิริมงคลของแต่ละคนนะคะ และ ถ้าหากได้รับป้ายทะเบียนรถใหม่แล้ว ก็อย่าลืมที่จะแจ้งบริษัทประกันภัยที่ท่านทำประกันอยู่นะคะ เพื่อจะได้ไม่มีปัญหาในการเคลมภายหลัง หรือ หากท่านใดยังไม่มีประกันก็ควรหา ประกันรถยนต์ เพิ่มความอุ่นใจในการขับขี่ของท่านนะคะ