แจ้งเคลมกรุงไทยแอกซ่า ประเภทของการเรียกร้องสินไหมทดแทน

แจ้งเคลมกรุงไทยแอกซ่า

แจ้งเคลมบริษัทกรุงไทยแอกซ่า มาดูกันว่าการเรียกร้องสินไหมทดแทนของ กรุงไทย – แอกซ่า มีอะไรบ้าง ?

 1. สินไหมทดแทนเพิ่มเติมอุบัติเหตุ และ สูญเสียอวัยวะ 
 2. สินไหมมรณกรรม 
 3. สินไหมทดแทนค่ารักษาพยาบาล 
 4. การเบิกคืนในกรณีสำรองจ่าย 
 5. สินไหมทดแทนสัญญาเพิ่มเติมทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร 
 6. ผลประโยชน์ยกเว้นเบี้ยประกัน กรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร ( WP , WPD ) 
 7. ผลประโยชน์ยกเว้นเบี้ยประกันภัยกรณีเสียชีวิต ( WPDD ) 
 8. แฟกซ์เคลม 
 9. สินไหมเพิ่มเติมโรคร้ายแรง 

หากมีข้อสงสัยในรายละเอียดสามารถโทรสอบถามศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 1159 ได้ตลอดทุกช่วงเวลา มีเจ้าหน้าที่มืออาชีพด้านการประกันภัยคอยตอบคำถาม ทุกท่านอย่างใส่ใจ แจ้งเคลมบริษัทกรุงไทยแอกซ่า รวดเร็ว ฉับไว ใส่ใจทุกขั้นตอน วันนี้ขอยกตัวอย่างขั้นตอนการเคลมประกันทั้ง 3 แบบ มีอะไรบ้างมาดูกัน

แจ้งเคลมกรุงไทยแอกซ่าขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอุบัติเหตุ

แจ้งเคลมกรุงไทยแอกซ่า สินไหมทดแทนอุบัติเหตุ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

 1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหมทดแทนอุบัติเหตุ 
 2. กรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน พร้อมลงนามโดยผู้เอาประกันภัย และ แพทย์ผู้ตรวจรักษา 
 3. นำแบบฟอร์ม พร้อมด้วยรายงานแพทย์ หรือ ใบรับรองแพทย์ และ เอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในการดำเนินการ ส่งมอบให้กับตัวแทน หรือ ให้กับบริษัท ฯ โดยตรง 
 4. การพิจารณาอนุมัติสินไหมทดแทนบริษัท ฯ จะพิจารณา คำร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนให้แล้วเสร็จภายในเวลา 15 วัน ( สิบห้าวัน ) นับแต่วันที่ได้รับเอกสารตามแจ้งครบถ้วน และ ไม่เกิน 90 วัน ( เก้าสิบวัน ) ในกรณีที่ต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติม 
 5. สรุปผลการพิจารณาสินไหม 

แจ้งเคลมประกันกรุงไทยแอกซ่า ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นขั้นตอนการเรียกร้องสินไหมทดแทนอุบัติเหตุ ตามขั้นตอน เพื่อช่วยให้ท่านเข้าใจระบบ และ ทราบระยะเวลาดำเนินการ

แจ้งเคลมกรุงไทยแอกซ่าขั้นตอนการเรียกร้องสินไหมทดแทนมรณกรรม

แจ้งเคลมกรุงไทยแอกซ่า สินไหมทดแทนมรณกรรม มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

 1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหมมรณกรรม กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมทั้งลงนามโดยผู้รับผลประโยชน์ 
 2. รวบรวมเอกสารประกอบที่สำคัญ ได้แก่ สำเนาใบมรณบัตร , เอกสารแสดงตนของผู้เอาประกันภัย และ ผู้รับผลประโยชน์ , เอกสารแสดงความสัมพันธ์ ระหว่างผู้เอาประกันภัย และ ผู้รับผลประโยชน์ 
 3. นำแบบฟอร์ม และ เอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในการดำเนินการ ส่งมอบให้กับตัวแทน หรือ ศูนย์บริการลูกค้าของบริษัท ฯ 
 4. การพิจารณาอนุมัติ สินไหมมรณกรรมบริษัท ฯ จะพิจารณา คำร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนให้แล้วเสร็จภายในเวลา 15 วัน ( สิบห้าวัน ) นับแต่วันที่ได้รับเอกสารตามแจ้งครบถ้วน และ ไม่เกิน 90 วัน ( เก้าสิบวัน ) ในกรณีที่ต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติม 
 5. สรุปผลการพิจารณาสินไหม 

แจ้งเคลมประกันกรุงไทยแอกซ่า ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นขั้นตอนการเรียกร้องสินไหมมรณกรรม ตามขั้นตอน เพื่อช่วยให้ท่านเข้าใจระบบ และ ทราบระยะเวลาดำเนินการ

แจ้งเคลมกรุงไทยแอกซ่าขั้นตอนการเรียกร้องสินไหมทดแทนค่ารักษาพยาบาล

แจ้งเคลมบริษัทกรุงไทยแอกซ่า สินไหมทดแทนค่ารักษาพยาบาล มีขั้นตอนดังนี้ 

 1. ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียกร้องสินไหม และ แบบฟอร์มการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก 
 2. แพทย์ผู้ตรวจรักษากรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มการรักษาผู้ป่วยนอก 
 3. นำแบบฟอร์ม และ เอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในการดำเนินการ ส่งมอบให้กับตัวแทน หรือ ให้กับบริษัท ฯ โดยตรง 
 4. การพิจารณาอนุมัติสินไหมทดแทนบริษัท ฯ จะพิจารณา คำร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนให้แล้วเสร็จภายในเวลา 15 วัน ( สิบห้าวัน ) นับแต่วันที่ได้รับเอกสารตามแจ้งครบถ้วน และ ไม่เกิน 90 วัน ( เก้าสิบวัน ) ในกรณีที่ต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติม
 5. สรุปผลการพิจารณาสินไหม 

แจ้งเคลมประกันกรุงไทย – แอกซ่า ที่กล่าวมาข้างต้น เป็นขั้นตอนการเรียกร้องสินไหมทดแทนค่ารักษาพยาบาลตามขั้นตอน เพื่อช่วยให้ท่านเข้าใจระบบ และ ทราบระยะเวลาดำเนินการ 

แจ้งเคลมประกันกรุงไทย – แอกซ่า บทความข้างต้น เป็นขั้นตอนการเรียกร้องสินไหมทดแทนประเภทต่าง ๆ ซึ่งวันนี้ก็ได้ยกมาให้ท่านได้ศึกษา 3 แบบคือ สินไหมทดแทนอุบัติเหตุ , สินไหมทดแทนมรณกรรม , สินไหมทดแทนค่ารักษาพยาบาล ที่อาจได้เห็นการเรียกร้องบ่อยที่สุด ส่วนประเภทอื่น ๆ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 1159 ได้ตลอดทุกช่วงเวลา หวังว่าบทความที่ได้นำเสนอให้ท่านจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อย เพื่อให้ท่านได้มีความรู้ในเรื่อง แจ้งเคลมประกันกรุงไทย – แอกซ่า ว่ามีขั้นตอน กระบวนการเช่นไร จะได้มีความอุ่นใจ และ เข้าใจมากยิ่งขึ้น ไว้ใจ กรุงไทย – แอกซ่า ให้ดูแลท่าน และ ครอบครัว เพราะทุกเหตุการณ์เกิดขึ้นได้อย่างไม่คาดฝัน ดังนั้นท่านไม่ควรใช้ชีวิตด้วยความประมาท ให้เราช่วยลดความเสี่ยงนั้นแทนท่าน