ใบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน axa

ใบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน axa เป็นอย่างไร เพื่อรักษาผลประโยชน์คุณ

ใบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน axa เป็นสิ่งที่สำคัญมาก ของสัญญาประกันภัย โดยเป็นสัญญาต่างตอบแทน เมื่อผู้เอาประกันภัยได้ชำระเบี้ย ให้แก่ผู้รับประกันภัยแล้ว หากเกิดเหตุการณ์ หรือ เกิดวินาศภัย รูปแบบความเสียหายใด ๆ ภายใต้สัญญาประกันภัย ผู้เอาประกันภัย และ ผู้รับประโยชน์ ต้องได้รับการชดใช้ ค่าสินไหมทดแทน จากผู้รับประกันภัยนั่นเอง โดยทาง Pakanpaide จะพามาทำความรู้จักว่า แบบฟอร์มเรียกร้อง ค่าสินไหมทดแทนเป็นอย่างไร เพื่อรักษาผลประโยชน์ของคุณ

ใบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกรุงไทย AXA

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เพื่อให้สิทธิครบถ้วน และ สมบูรณ์แบบ

ใบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกรุงไทย เป็นการเรียกร้องค่าสินไหม โดยการใช้สิทธิของผู้เอาประกันภัย และ ผู้รับประโยชน์ ตามสัญญาประกันภัย เพื่อให้สิทธิเกิดขึ้นได้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์มากที่สุด ผู้เอาประกันภัย และ ผู้รับประโยชน์ ต้องทำหน้าที่ในการดำเนินการ เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์แบบ ของสิทธิต่าง ๆ อีกด้วย

ใบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน axa พิจารณาการอนุมัติ เป็นไปอย่างรวดเร็ว

ทางเราเข้าใจดีว่า การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน จำเป็นต้อง ดาวน์โหลดเอกสารกรุงไทยแอกซ่า โดยได้มีความสำคัญมาก ไม่ว่าเป็น กรณีทุพพลภาพ , เจ็บป่วยโรคร้ายแรง , ค่ารักษาพยาบาล และ ค่าชดเชยรายวัน เพื่อให้พิจารณา การอนุมัติสินไหม เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว มีดังต่อไปนี้

  • กรอกแบบฟอร์ม ให้อย่างครบถ้วน 
  • แนบเอกสารดังกล่าว ที่ได้ระบุเอาไว้
  • ส่งแบบฟอร์ม ผ่านทางตัวแทน หรือ สำนักงานใหญ่ อย่างโดยเร็วที่สุด

หมายเหตุ : ผู้เรียกร้องค่าสินไหม ควรกรอกแบบฟอร์ม ด้วยตนเองเท่านั้น ทั้งนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมใด ๆ กับตัวแทนการเรียกร้องค่าสินไหม

การตรวจสอบ ความเสียหายต่าง ๆ

แบบฟอร์มค่าชดเชยรายวัน กรุงไทยแอกซ่า หรือ ใบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เป็นกรมธรรม์ให้ความคุ้มครอง โดยผู้เอาประกันภัย ต้องแจ้งให้กับบริษัทประกันภัย หรือ ตัวแทนของบริษัทประกันภัย ตามกรมธรรม์ ที่ได้ระบุเอาไว้ เพื่อให้ทำการตรวจสอบ ความเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้

  • สำหรับผู้เอาประกันภัย
  • สำหรับแพทย์

สำเนาบัตรประชาชน ของผู้เอาประกันภัย (รับรองสำเนาถูกต้อง)

  • ผลการตรวจเอกซเรย์ปอด (X – ray)
  • ผลการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan)
  • ผลการตรวจเอกซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)
  • ผลการตรวจชิ้นเนื้อ (Biopsy)
  • ผลทางพยาธิวิทยา (Pathology)

ประวัติการรักษา หรือ เอกสารทางการแพทย์ เพราะจำเป็นต่อการพิจารณาแต่ละโรค

รายงานแพทย์รับรอง ความทุพพลภาพ ในการตรวจตา จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ (ออกโดยจักษุแพทย์)

สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี จากพนักงานสอบสวน (รับรองสำเนาถูกต้อง)

ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ เพื่อให้การพิจารณาสินไหม เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และ แนบรายละเอียดค่าใช้จ่ายทุกครั้ง

ใบมอบอำนาจ การเปิดเผยประวัติ (ฟอร์มบริษัท)

ใบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน axa เป็นแบบเรียกร้อง ค่าสินไหมทดแทน ค่ารักษาพยาบาล ซึ่งมีความสำคัญมาก หากเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ แบบไม่คาดคิด ไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ตาม ภายใต้สัญญาประกันภัย ต้องได้รับการชดใช้ ค่าสินไหมทดแทน เพื่อรักษาผลประโยชน์ ของตนเองให้ได้มากที่สุด ควรกรอกรายละเอียด ด้วยตนเองเท่านั้น และ ทำให้สิทธิสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น สามารถติดตาม ข่าวสารเพิ่มเติมต่อได้ที่ Pakanpaide