Pakanpaide new logo
จ่ายประกันสังคมออนไลน์ มาตรา 33

จ่ายประกันสังคมออนไลน์ มาตรา 33 การดูแลพนักงานให้ได้รับสิทธิพื้นฐานตามกฎหมายเป็นหนึ่งในหน้าที่สำคัญของ HR ซึ่งจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด มิฉะนั้น อาจกลายเป็นความผิดเนื่องจากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายแรงงานได้ โดยเฉพาะการแจ้งรายชื่อพนักงานเข้าประกันสังคม ซึ่งนับเป็นเรื่องพื้นฐานที่ HR ทุกคนควรทราบ ก่อนอื่นต้องทราบวิธีแจ้งเข้าประกันสังคม ก่อนจึงสามารถ จ่ายประกันสังคมออนไลน์ มาตรา 33 ได้ในปัจจุบันนั้นไม่ยุ่งยากเหมือนกับสมัยก่อนอีกต่อไป เนื่องจากทาง HR สามารถดำเนินการผ่านช่องทางออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว 

โดยมีวิธีการดำเนินการ 3 ขั้นตอนที่ HR ควรทราบคือ 

 1. วิธีลงทะเบียนขอทำธุรกรรมกับสำนักงานประกันสังคมผ่านอินเทอร์เน็ต
 2. วิธีแจ้งรายชื่อพนักงานเข้าระบบประกันสังคม 
 3. วิธีการชำระ และ ส่งข้อมูลเงินสมทบ ประกันสังคม

จ่ายประกันสังคมออนไลน์ มาตรา 33 วิธีลงทะเบียนขอทำธุรกรรมประกันสังคม

จ่ายประกันสังคมออนไลน์ มาตรา 33 ลงทะเบียนขอทำธุรกรรม กับสำนักงานประกันสังคมผ่านอินเทอร์เน็ต อันดับแรกต้องลงทะเบียน เพื่อขอทำธุรกรรมกับ สำนักงานประกันสังคมผ่านอินเทอร์เน็ตเสียก่อน โดยมีวิธีการลงทะเบียน ดังนี้ 

 1. เข้าเว็บไซต์ www.sso.co.th เลือกหัวข้อ “ สถานประกอบการ ” 
 2. เลือก “ ขอทำธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ต ” กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อลงทะเบียน สปส. 1 – 05 
 3. ระบบจะส่งแบบลงทะเบียน ( สปส. 1 – 05 ) กลับทาง Email เพื่อพิมพ์แบบลงทะเบียนส่งสำนักงานประกันสังคม 
 4. ผู้มีอำนาจลงนาม ประทับตรา พร้อมด้วยพยาน 2 ท่าน
 5. สำนักงานประกันสังคมอนุมัติส่ง User – ID ให้ทาง Email 

จ่ายประกันสังคมออนไลน์ มาตรา 33 เพียงเท่านี้ คุณก็สามารถดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับสำนักงานประกันสังคม ผ่านช่องทางออนไลน์ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จ่ายประกันสังคมออนไลน์ มาตรา 33 วิธีแจ้งรายชื่อเข้าระบบประกันสังคม

จ่ายประกันสังคมออนไลน์ มาตรา 33 วิธีแจ้งรายชื่อพนักงานเข้าระบบประกันสังคม
เมื่อลงทะเบียนขอทำธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทาง HR สามารถแจ้งรายชื่อพนักงานเข้าระบบประกันสังคมได้ ดังนี้ 

 1. เข้าเว็บไซต์ www.sso.go.th เลือกหัวข้อ “ สถานประกอบการ ” 
 2. เลือกเมนู “ ทะเบียนผู้ประกันตน ” จากนั้นกรอกชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน 
 3. เลือกเมนู “ ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน / แจ้งรับผู้ประกันตนเข้าทำงาน ” เพื่อรับแบบฟอร์ม สปส.1 – 03 โดยจำเป็นจะต้องใช้หลักฐานด้วยกัน ดังนี้ 

    ( 3.1. ) แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน ( สปส.1 – 03 ) พร้อมกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย 

    ( 3.2. ) บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หลักฐานอื่น ๆ ที่สามารถแสดงตัวตนได้

    ( 3.3. ) ใบอนุญาตทำงาน สำเนาหนังสือเดินทาง หรือ ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว ในกรณีผู้ประกันตนไม่ใช่ชาวไทย 

    ( 3.4. ) ลูกจ้างที่เคยยื่นแบบ ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมาแล้ว ให้แจ้งการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน ( สปส. 1 – 03 / 1 ) ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ลูกจ้างเข้าทำงาน 

จ่ายประกันสังคมออนไลน์ มาตรา 33 จากนั้น ระบบจะส่งข้อมูลไปยังสำนักงานประกันสังคม เพียงเท่านี้ ก็สามารถแจ้งรายชื่อพนักงานเข้าระบบได้เป็นที่เรียบร้อย

จ่ายประกันสังคมออนไลน์ มาตรา 33 และ ส่งข้อมูลเงินสมทบประกันสังคม

จ่ายประกันสังคมออนไลน์ มาตรา 33 วิธีการชำระ และ ส่งข้อมูลเงินสมทบประกันสังคม
โดยปกติเมื่อแจ้งเข้าประกันสังคมแล้ว ทางบริษัทจะต้องหักเงินสมทบ ในส่วนของลูกจ้างทุกครั้งที่มีการจ่ายค่าจ้าง แล้วนำส่งเอกสารผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th จากนั้น ให้เลือกวิธีการนำส่งข้อมูลการส่งเงินสมทบ และ รายละเอียดการชำระ โดยสามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้ 

 1. นำส่งข้อมูลผ่านสำนักงานประกันสังคมประจำพื้นที่ด้วยตนเอง หรือ นำส่งทางไปรษณีย์โดยชำระเป็นเงินสด หรือ เช็ค 
 2. ชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือ ธนาคารธนชาต ภายในจังหวัดที่บริษัทจัดตั้งอยู่ จากนั้น ให้ส่งข้อมูลการชำระผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th 

จ่ายประกันสังคมออนไลน์ มาตรา 33 โดยทั้งหมดนี้ต้องดำเนินการภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

จ่ายประกันสังคมออนไลน์ มาตรา 33 บทความข้างต้นนี้ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับ HR มือใหม่ หรือ สำหรับสถานประกอบการ ที่ต้องการทำธุรกรรมประกันสังคม ทางช่องทางออนไลน์ เราได้นำเสนอตั้งแต่ขั้นตอนการเข้าสมัคร การแจ้งชื่อพนักงานเข้าประกันสังคม จนไปถึงการส่งแบบเงินสมทบ และ จ่ายเงินสมทบประกันสังคม ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ ท่านสามารถทำรายการเพิ่มเติมได้ผ่าน เว็บไซต์ www.sso.go.th อาทิ การแจ้งออกผู้ประกันตน และ การเปลี่ยนแปลงข้อมูลพนักงาน หรือ บริษัท จ่ายประกันสังคมออนไลน์ มาตรา 33 สะดวกสบายยิ่งขึ้นใช่ไหมคะ ท่านสามารถทำธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ตได้เลย โดยไม่ต้องนำแบบไปยื่นที่ประกันสังคมโดยตรง สะดวกรวดเร็วเข้าถึงได้ง่าย และ ทราบข่าวใหม่ ๆ ก่อนใครที่ประกันสังคมได้อัปเดตแจ้งให้ทราบอีกด้วย หากสถานประกอบการใดยังไม่ได้สมัครรีบสมัครได้เลยนะคะ