Pakanpaide new logo
สรุปอุบัติเหตุ7วันอันตรายปีใหม่2565

สรุปอุบัติเหตุ7วันอันตรายปีใหม่2565 ศปถ.ได้กำชับให้จังหวัดประสานการปฏิบัติ และ เชื่อมโยงการทำงานระหว่างพื้นที่อย่างใกล้ชิด เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางกลับของประชาชน เน้นการดูแลความปลอดภัย และ อำนวยความสะดวกด้านการจราจร บนเส้นทางสายหลัก และ สายรอง เชื่อมต่อระหว่างอำเภอ / จังหวัด พร้อมกวดขันพฤติกรรมเสี่ยงขับรถเร็ว ดื่มแล้วขับ และ ไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัย ฝากเตือนปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด “ เร็ว เมา โทร ง่วง ไม่ขับ ” เพื่อให้เดินทางถึงจุดหมายอย่างปลอดภัย สรุปอุบัติเหตุ7วันอันตรายปีใหม่2565 วันหยุดสุดท้ายของเทศกาลปีใหม่ เน้นการกวดขันพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนของผู้ขับขี่ ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดอุบัติรุนแรง ส่วนของการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ให้ประสานการเปิดช่องทางพิเศษ และ จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกตลอดเส้นทาง ทั้งนี้ ได้กำชับให้ทุกจังหวัดประสานการปฏิบัติ และ เชื่อมโยงการทำงานระหว่างพื้นที่อย่างใกล้ชิด เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางกลับของประชาชน

สรุปอุบัติเหตุ7วันอันตรายปีใหม่2565 ในช่วง 7 วันของการรณรงค์ ( 29 ธ.ค.64 – 4 ม.ค.65 )

สรุปอุบัติเหตุ7วันอันตรายปีใหม่2565 สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนน 7 วันอันตรายช่วงเทศกาลปีใหม่ มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นรวม 2,707 ครั้ง เสียชีวิตรวม 333 คน และ บาดเจ็บรวม 2,672 คน 

สรุปอุบัติเหตุ7วันอันตรายปีใหม่2565 รวมสถิติต่าง ๆ มีดังนี้

สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ขับรถเร็ว ร้อยละ 34.45 ตัดหน้ากระชั้นชิด ร้อยละ 25.36 ดื่มแล้วขับ ร้อยละ 21.05 

ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 82.04 รถปิกอัพ / กระบะ ร้อยละ 6.31 

อุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดบนเส้นทางตรง ร้อยละ 82.78 ถนนกรมทางหลวง ร้อยละ 40.67 ถนนใน อบต. / หมู่บ้าน ร้อยละ 38.28 

ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ช่วงเวลา 18.01 – 19.00 น. ร้อยละ 10.53 ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุดอยู่ในช่วงอายุ 40 – 59 ปี ร้อยละ 17.49

สรุปอุบัติเหตุ7วันอันตรายปีใหม่2565 รวมสถิติจังหวัดที่มียอดอุบัติเหตุสูงสุดทั่วประเทศ

สรุปอุบัติเหตุ7วันอันตรายปีใหม่2565 รวมสถิติอุบัติเหตุทางถนน 7 วันอันตราย ของจังหวัดที่มียอดอุบัติเหตุสูงสุดทั่วประเทศไทย ในช่วงการรณรงค์ ( 29 ธ.ค.64 – 4 ม.ค.65 ) มีดังนี้

  1. จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ ( 96 ครั้ง )
  2. จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ( 22 คน )
  3. จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ กาญจนบุรี ( จังหวัดละ 93 คน )
  4. จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตในช่วง 7 วัน มี 9 จังหวัด ได้แก่ ตรัง นครนายก ปัตตานี พังงา ยะลา สตูล สมุทรสงคราม สุโขทัย และ แพร่

สรุปอุบัติเหตุ7วันอันตรายปีใหม่2565 ทั้งนี้ส่วนใหญ่ของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เกิดจากพฤติกรรมการขับขี่ของคนขับ ซึ่งขับรถโดยความประมาท ทำให้เกิดอุบัติเหตุ และ นำมาด้วยความสูญเสียชีวิต ฝากเตือนปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด “ เร็ว เมา โทร ง่วง ไม่ขับ ” เพื่อให้เดินทางถึงจุดหมายอย่างปลอดภัย

สรุปอุบัติเหตุ7วันอันตรายปีใหม่2565 ( สถิติปี 2565 ลดลงเมื่อเทียนกับปี 2564 )

สรุปอุบัติเหตุ7วันอันตรายปีใหม่2565 สถิติปี 2565 ลดลงเมื่อเทียนกับปี 2564 จากสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 พบว่า จำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้เสียชีวิต และ จำนวนผู้บาดเจ็บ ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ยังคงมุ่งสร้างความปลอดภัยทางถนนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี พร้อมบูรณาการจังหวัด และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถอดบทเรียน ตรวจสอบ และ วิเคราะห์ข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนน เพื่อวิเคราะห์ถึงสาเหตุ และ ปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนในเชิงลึก สรุปอุบัติเหตุ7วันอันตรายปีใหม่2565 เพื่อกำหนดมาตรการและแนวทางที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในแต่ละพื้นที่ ซึ่งจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายภาพรวมของประเทศในการลดอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศ “ ให้เหลือ 12 คน ต่อประชากรหนึ่งแสนภายในปี พ.ศ. 2570 ”

สรุปอุบัติเหตุ7วันอันตรายปีใหม่2565 จากบทความข้างต้นท่านจะเห็นแล้วใช่ไหมคะว่า อุบัติเหตุนั้นเกิดขึ้นได้ง่าย หากเราประมาท แต่ทั้งนี้ไม่ใช่ว่าผู้ที่ไม่ประมาทจะไม่เกิดอุบัติเหตุได้นะคะ อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอ เชื่อว่าเหตุการณ์แบบนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นทั้งนั้น เพราะสร้างทั้งความเสียหายต่อชีวิต และ ทรัพย์สินต่างๆ สรุปอุบัติเหตุ7วันอันตรายปีใหม่2565 ดังนั้นไม่ว่าจะเทศกาลไหน ๆ หรือ วันไหน ๆ ควรขับรถด้วยความระมัดระวัง เคารพกฎหมายจราจร ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการใช้ท้องถนนร่วมกันกับผู้อื่น แล้วอุบัติเหตุเหล่านี้จะลดลงไปได้ค่ะ เพิ่มความอุ่นใจตลอดการใช้รถด้วย ประกันรถยนต์ ที่ช่วยดูแลตัวคุณ และ รถคุณในยามเกิดเหตุไม่คาดฝัน ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากที่ผู้ใช้รถยนต์ใช้ถนนไม่ควรมองข้าม เพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับคุณได้ทุกเมื่อ ไม่ว่าคุณจะประมาท หรือ ไม่ประมาทก็ตาม มีประกันไว้อุ่นใจมากกว่าค่ะ