Pakanpaide new logo
สอบ ประกันชีวิต

สอบ ประกันชีวิต สามารถดูประกาศกำหนดวัน เวลา และ สถานที่สอบได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมประกันวินาศภัย สอบนายหน้าประกันชีวิต นายหน้าประกันวินาศภัย กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ จะกำหนดไว้ทั้งปีเพื่อให้ผู้สมัคร สอบ ประกันชีวิต สามารถเลือกสอบได้ตามความสะดวก เป็นการสอบระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งในส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน คปภ. นายหน้าประกันภัย เลือกสมัครสอบนายหน้าระบบคอมพิวเตอร์ สนใจติดตามข่าวสารกับเราได้ที่ www.pakanpaide.com

สอบ ประกันชีวิต นายหน้าประกันภัยโดยตรง

สอบ ประกันชีวิต วิชาที่ 1 จรรยาบรรณ และ ศีลธรรมของนายหน้าประกัน วินาศภัย 10 ข้อ 20 คะแนน (เกณฑ์ผ่าน 70% = 7 ข้อ 14 คะแนน ขึ้นไป)

(ส่วนที่ 2) วิชาที่ 2, 3, 4 มีจำนวน 110 ข้อ 220 คะแนน (เกณฑ์ผ่าน 60% = 66 ข้อ 132 คะแนน ขึ้นไป) วิชาที่ 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกันวินาศภัย 70 ข้อ 140 คะแนน ได้แก่ วิชาที่ 3 ประมวลกฎหมายแพ่ง และ พาณิชย์ว่าด้วยการประกันภัย 20 ข้อ 40 คะแนน วิชาที่ 4 พ.ร.บ. ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และ ที่แก้ไข เพิ่มเติม 20 ข้อ 40 คะแนน

สอบ ประกันชีวิต วิชาที่ 3 ประมวลกฎหมายแพ่ง และ พาณิชย์

สอบ ประกันชีวิต วิชาที่ 3 ประมวลกฎหมายแพ่ง และ พาณิชย์ว่าด้วยการประกันภัย 20 ข้อ 40 คะแนน วิชาที่ 4 พ.ร.บ. ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม 20 ข้อ 40 คะแนน

ต้องผ่านส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2 ถึงจะถือว่าสอบผ่าน ผู้ที่สอบผ่านนายหน้า ประกันภัยโดยตรง ประสงค์จะสมัคร สอบ ประกันชีวิต นายหน้าประกันภัยต่อ

นายหน้าประกันภัยต่อ (นิติบุคคล) ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันภัยต่อ ประเภทนิติบุคคล ติดต่อ ขอรับใบอนุญาตจากสำนักงาน คปภ.

1. การยื่นคำขอรับ ใบอนุญาตเป็น นายหน้าประกันภัยต่อ

– ยื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันภัยต่อ (นช.2/นว.2) ที่ สารบรรณ สำนักงาน คปภ.

– สำนักงาน คปภ. ตรวจสอบคุณสมบัติ/เอกสาร/ บันทึกผลการพิจารณา

– สำนักงาน คปภ. แจ้งวันทดสอบความรู้ ในกรณีที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ครบถ้วน

2. ผู้แทนนิติบุคคล 2 คน เข้ารับการทดสอบ ความรู้ วิชาการ ประกันภัยต่อ 40 ข้อ เกณฑ์ผ่าน 24 ข้อ = 60 % (เวลา 1 ชั่วโมง) เมื่อสำนักงาน คปภ. ตรวจสอบคุณสมบัติ เอกสารให้ครบถ้วน ผู้แทนนิติบุคคล 2 คน จะเข้ารับการทดสอบความรู้ กรณีที่เข้ารับการทดสอบความรู้ไม่ผ่าน ต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ใหม่

3. การออกใบอนุญาต (เมื่อผ่านการสอบ ความรู้ สำนักงาน คปภ. แจ้งผลการทดสอบความรู้ ภายใน 2 วันทำการนับถัดจากวันทดสอบความรู้ นิติบุคคลที่ผ่านการทดสอบความรู้ติดต่อรับ ใบอนุญาต โดยไม่มีค่าธรรมเนียม

ประกาศสำนักงาน คปภ. มีผลบังคับใช้วันที่ 1 มีนาคม 2563

ผู้เข้า สอบ ประกันชีวิต ผลสอบ ใช้ได้ไม่เกิน 2 ปีนับจากวันที่สอบผ่าน จนถึงวันที่ยื่นขอรับใบอนุญาตฯ ต้องอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ แล้วต้องไปยื่นขอรับใบอนุญาตฯ ภายใน 2 ปี ถ้าไม่ยื่นขอรับใบอนุญาตฯ ภายใน 2 ปี นับจากวันที่สอบผ่านต้องสอบใหม่ บทลงโทษ ผู้สมัครสอบ ผู้ทำการสอบแทน และ ผู้มีส่วนร่วมในการทุจริต การสอบ ตัดสิทธิ์การสมัครสอบ 5 ปี กรณีผู้ทำการสอบแทน หรือ ผู้มีส่วนร่วม ทุจริต ในการสอบเป็นผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทน หรือ นายหน้า นายทะเบียนมีอำนาจเพิกถอนใบอนุญาตได้ (5 ปี นับแต่วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต)

สอบ ประกันชีวิต ท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดวัน เวลา สถานที่สอบได้ ทั้งในส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน คปภ. นายหน้าประกันภัย สอบ ประกันชีวิต นายหน้าประกันวินาศภัย กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ จะกำหนดไว้ทั้งปีเพื่อให้ผู้สมัครสอบสามารถเลือกสอบได้ตามความสะดวก หรือ เลือก “สมัครสอบนายหน้าระบบคอมพิวเตอร์ สนใจติดตามข่าวสารกับเราได้ที่ www.pakanpaide.com

สอบ ประกันชีวิต เป็นส่วนหนึ่ง ส่วนสำคัญต่อตัวแทน หรือนายหน้าของบริษัทประกันชีวิตต่าง ๆ เป็นอย่างมาก เป็นผู้เชื่อมต่อธุรกิจประกันชีวิต ให้กับผู้คนทั่วโลกได้ทำความรู้จัก ทำความเข้าใจ จนเกิดการซื้อ – ขาย ประกันชีวิต ทั้งนี้ในการประกอบอาชีพใดก็ตาม ทุกอาชีพนั้นต้องมีจรรยาบรรณที่ดีในวิชาชีพนั้น ๆ เพื่อให้ผู้ประกอบอาชีพนั้นยึดถือเป็นแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง และ สมควรนั่นเอง เช่นเดียวกันกับ อาชีพตัวแทน นายหน้าประกัน ที่ต้องผ่านการ สอบ ประกันชีวิต เพื่อให้ได้ปฏิบัติตาม โดยมีแนวข้อสอบที่สำคัญเลยก็คือ จรรยาบรรณ และ ศีลธรรมนายหน้าประกันชีวิต , หลักการประกันชีวิต , ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ พรบ.ประกันชีวิต พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพรบ.ประกันชีวิต ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2551 เป็นต้น เพื่อไม่ให้ผิดจรรยาบรรณของตัวแทน หรือนายหน้าประกันชีวิต นอกจากการสอบแล้ว ยังต้องมีการอบรมการขอรับใบอนุญาต หรืออบรมเพื่อต่ออายุใบอนุญาตทุกครั้ง เพราะอาชีพนี้เป็นอาชีพที่มีเกียรติ การ สอบ ประกันชีวิต จึงถือได้ว่าเป็นเส้นทางสู่การเป็นตัวแทน หรือนายหน้าในการขายประกันชีวิตที่ดี มีศีลธรรม มีศักดิ์ศรี ที่สามารถสร้างคุณประโยชน์มากมายให้แก่ ลูกค้า หรือผู้เอาประกันได้ รวมไปถึงประเทศชาติอีกด้วย

สอบ ประกันชีวิต ผู้สอบต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง

สอบ ประกันชีวิต ทั้งนี้ท่านไหนที่สอบผ่านแล้ว ต้องการขอใบอนุญาต หรือทำการต่ออายุใบอนุญาต เพื่อไปต่อยอดในสาขาอาชีพ หรือในอนาคตก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการขอใบอนุญาตดังกล่าว ที่ได้มีการบัญญัติไว้ใน พระราชบัญญัติประกันชีวิต สำหรับคุณสมบัติของตัวแทน หรือนายหน้าประกันชีวิต มีอะไรบ้าง ดังนี้

 1. สอบ ประกันชีวิต ต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ
 2. ต้องไม่เป็นคนวิกลจริต จิตฟั่นเฟือน หรือไม่สมประกอบ
 3. มีภูมิลำเนาในประเทศไทยเท่านั้น
 4. ไม่เป็นบุคคลที่ล้มละลาย
 5. ไม่เคยต้องโทษ หรือโดนคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ โดยทำการทุจริต เว้นแต่ได้พ้นโทษมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปี ก่อนวันขอรับใบอนุญาต
 6. ไม่เป็นนายหน้าประกันชีวิต ในกรณีขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต และ ไม่เป็นตัวแทนประกันชีวิต ในกรณีขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต
 7. ได้รับการศึกษาวิชาการประกันชีวิตจากสถาบันการศึกษา หรือสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิต ได้ตามหลักสูตร ที่นายทะเบียนประกาศกำหนด
 8. ไม่เคยถูกเพิกถอน ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหน้าประกันชีวิต ในระยะเวลา 5 ปี ก่อนวันขอรับใบอนุญาต
 9. ได้รับการศึกษาวิชาการประกันชีวิต จากสถาบันการศึกษา ที่นายทะเบียนประกาศกำหนด หรือสอบความรู้เกี่ยวกับ สอบ ประกันชีวิต ได้ตามหลักสูตร ที่นายทะเบียนประกาศกำหนด
 10. ผ่านการอบรม หลักสูตรขอรับใบอนุญาตตามประกาศสำนักงาน คปภ. ( ในกรณีเฉพาะขอรับใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต )

สอบ ประกันชีวิต มีขั้นตอนอะไรบ้าง

สอบ ประกันชีวิต ในปัจจุบันนี้ มีการเปลี่ยนแปลงจากอดีต ปรับเปลี่ยนให้มีขั้นตอนในการดำเนินการในช่องทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้น เพื่อความสะดวก ลดความแออัด หรือรอคิวตามสถานที่ต่าง ๆ นานจนเกินไป และ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผู้สอบนั้น ในการ สอบ ประกันชีวิต ควรเตรียมตัวให้ดี รวมถึงควรทราบขั้นตอนต่าง ๆ ในการเตรียมตัวสอบ อย่างละเอียดถี่ถ้วนด้วย เพื่อที่จะไม่เสียเวลาของตัวผู้สอบเอง มีขั้นตอนอะไรบ้าง ดังนี้

 • ขั้นตอนที่ 1
  • ในกรณีที่ไม่เคยสมัครสอบ ให้ทำการลงทะเบียนสมัครสอบใหม่
  • ในกรณีเคยสมัครสอบแล้ว ให้กรอกหมายเลขบัตรประชาชน ชื่อ และ นามสกุล หลังจากนั้นกดปุ่มสมัครสอบ
 • ขั้นตอนที่ 2
  • ให้กรอกข้อมูลใบสมัคร ในช่องที่กำหนดให้ครบถ้วน และ สมบูรณ์ หลังจากนั้น กดปุ่มดำเนินการต่อไป
 • ขั้นตอนที่ 3
  • ให้เลือกสนามสอบ เลือกวันที่สอบ จะปรากฏข้อมูลไว้ คือ วัน และ เวลาที่เปิดสอบ กดปุ่มสมัครสอบ พร้อมกดยืนยันการสมัคร สั่งพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ
 • ขั้นตอนที่ 4
  • เมื่อชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบเสร็จแล้ว สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ สอบ ประกันชีวิต ได้ในวันถัดไป

สอบ ประกันชีวิต ข้อควรระวังที่สำคัญที่ต้องรู้ มีอะไรบ้าง

สอบ ประกันชีวิต นอกจากจะมีคุณสมบัติที่ต้องตรวจเช็กให้ดีแล้ว หรือขั้นตอนการสมัครสอบมีอะไรบ้าง ที่สำคัญอีกที่อย่างที่ขาดไม่ได้ในการ สอบ ประกันชีวิต ก็คือ ข้อควรระวังที่ผู้สอบนั้นต้องมีความรอบคอบเป็นอย่างมาก เพราะถ้าเกิดทำผิดพลาดไปแล้ว จะไม่สามารถย้อนกลับมาแก้ไขอะไรได้อีก นอกจากจะเสียเวลาแล้วยังเสียเงินโดยใช่เหตุ ไม่คุ้มที่จะเสี่ยง ดังนั้นทางที่ดีเราควรมาทำความรู้ความเข้าใจเบื้องต้น เกี่ยวกับข้อควรระวังให้ดี ว่ามีอะไรบ้าง ดังต่อไปนี้

 1. ผู้สมัคร สามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ต่อการสมัครสอบในแต่ละรอบ และ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และ สถานที่ในการสอบได้ เนื่องจากถูกจำกัดจำนวนที่นั่งในการสอบแต่ละรอบ
 2. ข้อมูลที่ผู้สมัครได้กรอกในใบสมัครออนไลน์ จะต้องเป็นจริงทุกประการ
 3. การกรอกข้อมูลในใบสมัคร สอบ ประกันชีวิต ต้องตรวจทานให้ถูกต้อง และ สมบูรณ์ที่สุด ก่อนที่จะส่งใบสมัครออนไลน์ เพราะจะไม่สามารถกลับมาแก้ไขข้อมูลได้อีก
 4. ชื่อ และ นามสกุล ที่ใช้สมัคร ต้องเป็นชื่อ และ นามสกุล ที่ตรงกับบัตรประชาชนเท่านั้น
 5. ต้องตรวจสอบเลขประจำตัวประชาชนให้ดี ให้ถูกต้อง เพราะจะใช้เป็นเลขอ้างอิงตลอดการสอบ และ การขอรับใบอนุญาต
 6. ผู้ที่ทำการสมัครสอบเสร็จแล้ว แต่ไม่ได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสอบ ตามที่สมัครไว้ ติดต่อกันภายในระยะเวลา 7 ครั้ง จะถูกระงับสิทธิในการสมัครสอบอีก 3 เดือน นับจากวันที่สมัครสอบล่าสุด
 7. ค่าธรรมเนียมการสอบที่ชำระแล้ว จะไม่มีการคืนให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

สอบ ประกันชีวิต ถือเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างมากในด่านแรก ที่ตัวแทน หรือนายหน้าต้องผ่านด่านแรกด่านนี้ไปให้ได้ เป็นวิธีการหล่อหลอมให้แก่ตัวแทน หรือนายหน้าได้เป็นอย่างดี ที่จะยึดถืออาชีพนี้ในการดำรงชีวิตของตัวเองต่อไปให้ได้ยาวนานที่สุด เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และ บริษัทที่ร่วมงานอยู่ ทั้งนี้การ สอบ ประกันชีวิต ไม่ได้มีวิธีการที่ยุ่งยาก ซับซ้อนมากมาย เหมือนกับการเตรียมตัวสอบทั่วไป ที่ผู้สอบต้องมีความตั้งใจมาเป็นอันดับหนึ่ง ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะอดทน ใช้เวลาฝึกฝนในการอ่านหนังสือ ติวเข้มทดลองทำข้อสอบ เสพสิ่งที่ดี มีประโยชน์ต่อการสอบอยู่ตลอดเวลา ไม่ยอมแพ้ หรือท้อถอยอย่างเด็ดขาด มีสติสมาธิที่จะทำจนสุดความสามารถของตนเอง ให้ประสบความสำเร็จ สุดท้ายแล้วการ สอบ ประกันชีวิต ก็จะเป็นเรื่องที่ใคร ๆ ก็สามารถทำได้ เพียงแค่คุณให้ความสำคัญ และ ใส่ใจมากพอ เพราะอาชีพตัวแทน หรือนายหน้าประกันชีวิต เป็นอาชีพที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรีมาก สร้างคุณประโยชน์มากมายแก่สังคม แก่บริษัท และ ผู้เอาประกันทุกท่าน อีกทั้งยังสามารถสร้างรายได้อย่างมากมายให้แก่ผู้คนในเหล่าสายงาน อาชีพนี้ ดังนั้นปลายทางในชีวิตของคุณจะสวยงามเหมือนที่คุณฝันไว้หรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับความตั้งใจของคุณในปัจจุบัน จงทำมันให้ดีที่สุด