เวนคืน กรมธรรม์ ไทย ประกันชีวิต กี่ วัน ได้ เงิน คืน

เวนคืน กรมธรรม์ ไทย ประกันชีวิต กี่ วัน ได้ เงิน คืน สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ ภายในระยะเวลาที่กำหนดที่ระบุไว้ในเงื่อนไขกรมธรรม์ นับจากวันที่ผู้เอาประกันภัยได้รับเล่มกรมธรรม์ โดยจะได้รับเบี้ยประกันภัยคืนหลังจากหักค่าใช้จ่ายของบริษัทฉบับละ 500 บาท และ หักค่าตรวจสุขภาพตามที่จ่ายจริง ซึ่งหากเลยระยะเวลาที่กำหนดไปแล้ว คุณขอยกเลิกกรมธรรม์ หรือ เวนคืนกรมธรรม์ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม จะไม่ได้รับเงินคืน หรือ อาจจะได้คืนน้อยกว่าเบี้ยประกันที่จ่ายไป www.pakanpaide.com

เวนคืน กรมธรรม์ ไทย ประกันชีวิต กี่ วัน ได้ เงิน คืน ข้อดีของการคืนเวนกรมธรรม์

กรณีซื้อประกันชีวิตผิดแบบตั้งแต่ต้น เพราะส่วนใหญ่คนเราจะซื้อประกันชีวิตเนื่องจากถูกขายมากกว่า อยากซื้อ จึงซื้อด้วยความเกรงใจ ไม่มีความรู้ความเข้าใจในกรมธรรม์ กรณีที่กรมธรรม์เดิมไม่ได้ตอบโจทย์ความต้องการ เช่น เดิมซื้อกรมธรรม์ที่ทุนประกันสูง ๆ เนื่องจากมีภาระความรับผิดชอบมากขึ้น  กรณีที่กรมธรรม์ใหม่ให้ประโยชน์มากกว่ากรมธรรม์เดิม การเลือกซื้อกรมธรรม์ก็เหมือนการตัดเสื้อผ้าที่ขนาด รูปแบบ สไตล์ เนื้อผ้า ย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามยุค เป็นการบริหารรายจ่ายเพราะภาระการจ่ายเบี้ยประกันชีวิตไม่ควรเกิน 10% ของเงินได้สุทธิหลังหักภาษี เนื่องจากประกันชีวิตเป็นสัญญาการออมเงินระยะยาวที่ต้องปฏิบัติตามสัญญา คือ ชำระเบี้ยในจำนวน และ ภายในเวลาที่กำหนด

เวนคืน กรมธรรม์ ไทย ประกันชีวิต กี่ วัน ได้ เงิน คืน ข้อเสียของการคืนเวนกรมธรรม์

ควรเวนคืน หรือ ยกเลิกภายใน 15 วันหลังจากที่เซ็นรับเอกสารกรมธรรม์ประกันชีวิต ซึ่งกฎหมายให้สิทธิขอยกเลิกสัญญา และ เวนคืนเงินประกัน โดยได้รับเงินที่ชำระไปคืน จะมีค่าธรรมเนียมเล็กน้อย แต่หากเลย 15 วันไปแล้ว ก็จะได้มูลค่าเงินสด หรือ เรียกว่า มูลค่าเงินเวนคืน โดยทั่วไปจะน้อยกว่าเบี้ยที่จ่ายไป ดังนั้น ถ้าอยากรู้ว่ากรมธรรม์ที่ซื้อแต่ละปีมีมูลค่าเงินสดอยู่เท่าไหร่ สามารถดูได้จากตารางมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัยในกรมธรรม์ประกันชีวิต ถ้ามีปัญหาสุขภาพ บริษัทประกันชีวิตก็อาจไม่รับ หรือ ถ้ารับก็ต้องจ่ายเบี้ยประกันเพิ่ม หรือ ยกเว้นไม่คุ้มครองความเสียหายจากโรคที่เป็นอยู่ ขณะที่ประกันชีวิตตัวเดิมอาจจะให้ความคุ้มครองทุกอย่างเหมือนเดิม ไม่มีข้อยกเว้น

เวนคืน กรมธรรม์ ไทย ประกันชีวิต กี่ วัน ได้ เงิน คืน ต้องเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน

เอกสารที่ต้องเตรียม

1. แบบฟอร์มขอใช้สิทธิตามสัญญาประกัน (เวนคืนกรมธรรม์)

2. สำเนาบัตรประชาชนโดยขอขีดทับข้อมูล ศาสนา จนไม่สามารถอ่านข้อความได้พร้อมลงนาม หากไม่ได้ดำเนินการดังกล่าว ท่านยินยอมให้บริษัทฯ ดำเนินการขีดทับข้อมูลศาสนาแทนท่านได้ และ รับรองสำเนาถูกต้อง

3. กรมธรรม์ประกันภัยฉบับจริง กรณีกรมธรรม์สูญหาย ให้ใช้หลักฐานใบแจ้งความ

เวนคืน กรมธรรม์ ไทย ประกันชีวิต กี่ วัน ได้ เงิน คืน เงินเวนคืนที่ได้รับจะน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระไปแล้วเมื่อเทียบกับการถือกรมธรรม์จนครบสัญญา  ถ้าจะเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต  ควรคืน หรือ ยกเลิกภายใน 15 วัน หลังจากเซ็นรับเอกสารกรมธรรม์ประกันชีวิต ซึ่งกฎหมายให้สิทธิขอยกเลิกสัญญา และ เวนคืนประกัน โดยได้รับเงินที่ชำระไปคืน (มีค่าธรรมเนียมเล็กน้อย) แต่หากเลย 15 วันไปแล้ว ก็จะได้มูลค่าเงินสด หรือ เรียกว่า มูลค่าเงินเวนคืน โดยทั่วไปจะจ่ายน้อยกว่าเบี้ยที่จ่าย เมื่อเอกสารครบถูกต้อง จะได้เงินคืนภายใน 15 วัน www.pakanpaide.com