ประกันสุขภาพกลุ่ม AIA 5up

ประกันสุขภาพกลุ่ม AIA 5up สร้างสวัสดิการ ให้กับคนในองค์กร ได้ทำงานอย่างมั่นใจ

ประกันสุขภาพกลุ่ม AIA 5up เหมาะสำหรับ SME ที่มีพนักงาน 5 คนขึ้นไป โดยสร้างสวัสดิการ ให้กับคนสำคัญขององค์กร ได้ทำงานอย่างมั่นใจ และ สร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สำหรับประกันสุขภาพกลุ่ม AIA แบบสำเร็จรูป (Package) นั่นก็คือ สามารถนำเสนอองค์กรธุรกิจ ที่มีจำนวนพนักงาน แต่ละผลิตภัณฑ์กำหนดไว้ โดยมอบความคุ้มครอง ไม่ว่าจะเป็น ประกันชีวิต , ประกันอุบัติเหตุ , ประกันทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง สำหรับประกันสุขภาพ และ ทันตกรรม สามารถเลือกซื้อเพิ่มเติมได้ pakanpaide

ประกันสุขภาพกลุ่ม พนักงาน 5up aia

คุณสมบัติธุรกิจ ที่มีสิทธิ์สมัคร AIA 5up มีอะไรบ้าง

สำหรับคุณสมบัติของธุรกิจ ที่มีสิทธิ์สมัครเอา ประกันกลุ่ม aia มีอะไรบ้าง

 • จำนวนพนักงาน

  ธุรกิจขนาดเล็ก และ ธุรกิจขนาดกลาง จะต้องมีจำนวนพนักงานประจำ 5 – 19 คน ซึ่งไม่มีกรมธรรม์ ประกันภัยกลุ่ม และ สวัสดิการพนักงาน ที่มีความคุ้มครอง ประเภทเดียวกัน พร้อมยังมีผลบังคับ AIA ณ ปัจจุบัน
 • อายุคุ้มครอง

  ผลประโยชน์การประกันภัย จะให้ความคุ้มครองพนักงาน ที่มีอายุ 15 – 65 ปี โดยปฏิบัติงานเต็มเวลา ตั้งแต่ในวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ
 • ตำแหน่ง พนักงานประจำ

  พนักงานต้องเป็นพนักงานประจำ และ เป็นผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 65 ปี ตั้งแต่ในวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ
 • อายุเฉลี่ย

  อายุเฉลี่ยพนักงานทั้งหมด จะต้องไม่เกิน 45 ปี

หลักเกณฑ์เริ่มต้นของ ประกันสุขภาพกลุ่ม AIA 5up เป็นอย่างไร

หลักเกณฑ์ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิก ต้องเริ่มต้นใช้หลักเกณฑ์อะไรบ้าง

การเข้าร่วม

พนักงานทั้งหมด จะต้องเข้าร่วมทำประกันภัย

กรอกใบสมัคร

พนักงานที่มีสิทธิ์ เอาประกันภัยทั้งหมด จะต้องกรอกใบสมัคร ตามแบบฟอร์มของ AIA

วันเริ่มมีผลบังคับ

วันที่เริ่มมีผลบังคับ ตามกรมธรรม์ประกันภัย จะเป็นวันถัดไป หลังจากบริษัท ได้รับเอกสารประกอบ การสมัครอย่างครบถ้วน และ อนุมัติการรับประกันภัยเรียบร้อยแล้ว

อนุมัติการรับประกันภัย

กรณีที่พนักงาน เข้าร่วมทำประกันภัย ระหว่างปีกรมธรรม์ โดยวันที่เริ่มมีผลบังคับ ตามกรมธรรม์ประกันภัย จะเป็นทุกวันที่ 1 ของเดือน หลังจากบริษัท ได้รับเอกสารประกอบอย่างครบถ้วน และ อนุมัติการรับประกันภัยเรียบร้อยแล้ว

กฎเกณฑ์การสมัคร จะเป็นอย่างไร

กฎเกณฑ์การสมัคร เพื่อให้กับคู่สมรส และ บุตรของพนักงาน จะเป็นอย่างไรบ้าง โดยมีดังต่อไปนี้

 • ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล 40 โรคร้ายแรง ประกันให้ความคุ้มครองแก่ คู่สมรสของพนักงาน ที่มีอายุต่ำกว่า 65 ปี และ บุตรที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 2 สัปดาห์ แต่ไม่เกินกว่า 18 ปี หรือ ยังไม่ได้สมรส อาจจะขยายความ คุ้มครองให้แก่บุตร ที่มีอายุระหว่าง 18 – 23 ปี โดยเป็นผู้กำลังศึกษา และ ยังไม่ได้สมรส
 • คู่สมรส และ บุตร ที่มีสิทธิ์เอาประกันภัย จะต้องสมัครเอาประกันภัย รูปแบบเดียวกับพนักงาน กรณีเฉพาะประกันสุขภาพ และ 40 โรคร้ายแรงเท่านั้น
 • กรณีนายจ้างต้องการ สมัครทำประกันภัยสุขภาพ และ สัญญาเพิ่มเติม
 • 40 โรคร้ายแรง ให้แก่คู่สมรส และ บุตรของพนักงาน โดยต้องมีคุณสมบัติ เข้าร่วมกับการรับประกัน ของพนักงานทุกคน
 • คู่สมรส และ บุตร ที่มีสิทธิ์เอาประกันทั้งหมด จะต้องกรอกใบสมัคร แบบแถลงสุขภาพ ตามแบบฟอร์มของบริษัท

ผลประโยชน์การประกันภัย จะให้ความคุ้มครองแก่ธุรกิจ ที่มีความเสี่ยงต่าง ๆ ไม่เกินระดับอาชีพขั้น 2

 • เบี้ยประกันภัย แบบชำระรายปี
 • นายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบ ชำระเบี้ยประกันภัย ไม่ว่าจะเป็น พนักงาน , คู่สมรส และ บุตรทั้งหมด

สำหรับพนักงาน ที่มีสิทธิ์เอาประกันภัย และ อยู่ในตำแหน่งงานเดียวกัน จะต้องสมัครทำประกันภัย แบบแผนเดียวกัน ได้แก่

 • 1 กรมธรรม์ สามารถประกอบแผนประกัน ไม่เกินกว่า 3 แผน แต่กำหนดแผนประกันได้สูงสุด 3 แผน / 1 กรมธรรม์
 • ความแตกต่างกันของแผนประกัน จะต้องไม่เกินกว่า 3 ระดับด้วยกัน ยกตัวอย่างเช่น กรณีเลือกแผนประกันที่ 1 เป็นแผนประกันต่ำสุด และ แผนประกันสูงกว่า สามารถเลือกได้เป็น แผนประกันภัยที่ 4
 • ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล แบบผู้ป่วยนอก (OPD) ค่ารักษาทันตกรรม และ สัญญาเพิ่มเติม 40 โรคร้ายแรง เป็นผลประโยชน์ของนายจ้าง สามารถเลือกทำเพิ่มเติมได้ หากคุณเลือกทำแล้ว จะต้องทำการเข้าร่วม ในความคุ้มครองทุกคน
 • พนักงานในองค์กรทุกคน สามารถเลือกความคุ้มครอง หรือ ผลประโยชน์ต่าง ๆ ข้ามแบบแผนประกันได้ กรณีเฉพาะผลประโยชน์ ค่ารักษาพยาบาล แบบผู้ป่วยนอก (OPD) หรือ ค่ารักษาทันตกรรมเท่านั้น

สัญญาเพิ่มเติม 40 โรคร้ายแรง จะไม่คุ้มครองความเจ็บป่วย ด้วยโรคอื่น ๆ นอกเหนือจากโรคร้ายแรง เพราะได้กำหนดไว้ในสัญญา รวมไปถึงความเจ็บป่วย ด้วยโรคร้ายแรงที่กำหนด ไว้ในสัญญาเพิ่มเติม และ ความเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงอื่น ๆ เกิดขึ้นก่อนผู้เอาประกันภัย เข้าร่วมการประกันภัย หรือ ก่อนพ้นกำหนดระยะเวลา 60 วัน นับตั้งแต่สัญญาเพิ่มเติม ของผู้เอาประกันภัยมีผลบังคับ

(อ้างอิงจาก aiaplanner.com/5up/)

ประกันสุขภาพกลุ่ม AIA 5up จากเบื้องต้น จะเห็นได้ว่าเป็น SME ที่มีพนักงาน 5 คนขึ้นไป โดยเป็นการสร้างสวัสดิการ ให้กับพนักงานขององค์กร ได้ทำงานอย่างมั่นใจ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และ การทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด สำหรับการนำส่งเบี้ยประกัน เป็นหน้าที่ของผู้เอาประกัน , การที่ตัวแทนประกันชีวิต หรือ นายหน้าประกันชีวิต มาบริการเก็บเบี้ยประกันเท่านั้น ดังนั้นก่อนเลือกทำประกัน นายจ้าง และ ผู้ขอเอาประกันภัย ควรทำความเข้าใจเอกสาร เพื่อตัดสินใจก่อนทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว ศึกษาข้อกำหนดต่าง ๆ และ เงื่อนไขในกรมธรรม์อย่างชัดเจน สามารถติดตามเพิ่มเติมต่อได้ที่ pakanpaide